بررسی ارتباط بین ضخامت جدار کیسه صفرا قبل از عمل کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک با میزان تبدیل به جراحی باز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جراحی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

2 دکتری اپیدمیولوژی، واحد توسعه تحقیقات بالینی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

3 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم قم ایران

4 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم علوم پرشکی قم، قم، ایران

5 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

چکیده

زمینه و هدف: شناخت عوامل خطر تبدیل کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک به جراحی باز لازم و ضروری می باشد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین ضخامت جدار کیسه صفرا قبل از عمل کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک با میزان تبدیل به جراحی باز بود.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی اطلاعات 1104 بیمار از قبیل سن, جنس, ضخامت کیسه صفرا و سیر بیماری از پرونده استخراج شدند. در مرحله بعد ضخامت کیسه صفرا را در بیمارانی که کله سیستکتومی لاپاروسکوپی با موفقیت انجام شده بود، با گروهی که کله سیستکتومی لاپاروسکوپی به جراحی باز تبدیل شده بود مقایسه شد. داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در مجموع 1104 بیمار وارد مطالعه شدند که از این تعداد 765 نفر زن (69.3%) و 339 نفر مرد (30.7%) بودند. میانگین سن بیماران در گروه تبدیل 8.9 ± 45.49سال بود. تبدیل کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک به عمل باز در 104 مورد (9.4%) به ترتیب در 67 مورد زن(6.06%) و در 37 مورد مرد(3.35 درصد) اتفاق افتاد. در 326 مورد از سونوگرافی بیماران قبل از جراحی، افزایش ضخامت جدار کیسه صفرا گزارش شد.ارتباط معنی داری بین سن بیماران ، جنس، سیرکله سیستیت با Conversion وجود نداشت(P value≥0.05)، اما بین جراحی اورژانس، ضخامت جدار کیسه صفرا با Conversion ارتباط معنی داری یافت شد(P value≤0.05).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که ضخامت جدار کیسه صفرا با میزان تبدیل به جراحی باز ارتباط مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها


1-Alan Shiun Yew Hu, R. Menon, R. Gunnarsson A. de Costa. Risk factors for conversion of laparoscopic cholecystectomy to open surgery e A systematic literature review of 30 studies. The American Journal of Surgery . 2017; 214 (7), P 920-930
2-Alptekin Tosun, et al. Role of preoperative sonography in predicting conversion fromlaparoscopic cholecystectomy to open surgery. European Journal of Radiology 2015(84) 346–349
3-Bayram C, Valenti L, Miller G. Gallbladder disease. Aust Fam Physician. 2013;(42),P 443-443.
4-Samer Al Masri et all. Predicting Conversion from Laparoscopic to Open Cholecystectomy: A    Single Institution Retrospective Study, World J Surg , 2018, P 102-109
5-Cuschieri A, Dubois F, Mouiel J, Mouret P, Becker H, Buess G, Trede M, Troidl  H. The European experience with laparoscopic cholecystectomy. Am J Surg. 1991 Mar;161(3):385-7.
6-A prospective analysis of 1518 laparoscopic cholecystectomies. The Southern Surgeons Club. N Engl J Med. 1991 Apr 18;324(16):1073-8. Erratum in: N Engl J Med 1991 Nov 21;325(21):1517-8.
7-Liu CL, Fan ST, Lai EC, Lo CM, Chu KM. Factors affecting conversion of laparoscopic cholecystectomy to open surgery. Arch Surg. 1996 Jan;131(1):98-101.
8-Hussain GM, Bhat SA, Khan T, Want MA, Mailk AA, et al. Conversion of Laparoscopic Cholecystectomy to Open Cholecystectomy: An Analysis in a High Risk Group of Patients. J Univer Surg. (2017);.3:(19) P 243-49
9-Azimi H, Khademabbasi SH. The Results of Laparoscopic Cholecystectomy in Arta and Sabalan Hospitals of Ardabil (2006-2009). J Ardabil Univ Med Sci. 2011; 11(3): P 238-245.
10-Beksac K, Turhan N, Karaagaoglu E et al (2016) Risk factors for conversion of laparoscopic cholecystectomy to open surgery: a new predictive statistical model. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 26(9):693–696
11-Lengyel BI, Panizales MT, Steinberg J, Ashley SW, Tavakkoli A. Laparoscopic cholecystectomy: what is the price of conversion? Surgery. 2012;152(2): P 173-178
12-Genc V, Sulaimanov M, Cipe G, et al. What necessitates the conversion to open cholecystectomy? A retrospective analysis of 5164 consecutive laparoscopic operations. Clinics (Sao Paulo). 2011;66(3):417–420.
13-Josephine Philip Rothman et al. Preoperative Risk Factors for Conversion of Laparoscopic Cholecystectomy to Open Surgery –A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies, Dig  Surg 2016;33: P 414–423
14-N Nakazawa, H Suzuki, S Tanaka, H Kuwano, Examining the risk factors of conversion to open surgery in patients with urgent laparoscopic cholecystectomy, Drug Invention Today | Vol 10 • Special Issue 3 • 2018
15-Sharma D et al. Predictive factors for conversion from laparoscopic to open cholecystectomy: an institutional study. Int Surg J. 2018 Aug;5(8):2894-2898
16-Raman SR, Moradi D, Samaan BM, Chaudhry US, Nagpal K, Cosgrove JM, Farkas DT.  The degree of gallbladder wall thickness and its impact on outcomes after laparoscopic cholecystectomy. Surg Endosc. 2012 Nov;26(11):3174-9.