اثر شش هفته تمرینات هوازی برسطوح اسید اسکوربیک سرمی و کبدی و سطح SVCT2 کبدی در رت های ویستار دیابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایراk

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 گروه تربیت بدنی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

4 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: انتقال دهنده ویتامین C وابسته به سدیم 2 (SVCT2) نقش مهمی در انتقال اسید آسکوربیک به درون سلول دارد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر القاء دیابت و تمرینات ورزشی بر سطح اسید آسکوربیک و SVCT2 کبدی در موش های صحرایی ویستار بود.
روش ها: در این مطالعه تجربی، 20 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به صورت تصادفی به 4 گروه: 1) کنترل سالم) کنترل دیابت، 3) تمرین دیابت و 4) شم تقسیم شدند. پس از القای دیابت برنامه تمرینی شامل 6 هفته دویدن روی تردمیل، 5 جلسه در هفته اعمال شد. بافت کبدی و سرم به منظور بررسی تأثیر تمرین بر متابولیسم اسکوربیک بررسی شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که القای دیابت باعث کاهش معنی دار سطوح سرمی و کبدی اسید آسکوربیک در گروه های دیابت و دیابت و ورزش، در مقایسه با گروه کنترل سالم و شم می شود (001/0 > P). همچنین موجب افزایش معنی دار SVCT2 کبدی در گروه دیابت نسبت به گروه کنترل سالم (041/0 = P) و افزایش معنی دار در گروه های دیابت و دیابت و ورزش، در مقایسه با گروه شم (05/0 > P) شد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، القاء دیابت موجب کاهش سطح اسید آسکوربیک کبدی می شود که به نظر می رسد با کاهش سطح اسید اسکوربیک سرم در ارتباط باشد و افزایش سطح SVCT2 کبدی یک مکانیزم افزایشی برای جبران کاهش سطح اسید اسکوربیک کبدی باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Ghalavand A, Motamedi P, Rajabi H, Khaledi N. The effect of six weeks aerobic training on Serum and muscle levels of ascorbic acid and SVCT2 of soleus muscle tissue in Wistar rats. Jundishapur Scientific Medical Journal. 2019;17(5):481-90.
2-Kashiba M, Oka J, Ichikawa R, Kasahara E, Inayama T, Kageyama A, et al. Impaired ascorbic acid metabolism in streptozotocin-induced diabetic rats. Free Radical Biology and Medicine. 2002;33(9):1221-30.
3-Wu X, Iguchi T, Hirano J, Fujita I, Ueda H, Itoh N, et al. Upregulation of sodium-dependent vitamin C transporter 2 expression in adrenals increases norepinephrine production and aggravates hyperlipidemia in mice with streptozotocin-induced diabetes. Biochemical pharmacology. 2007;74(7):1020-8.
4-Amano A, Aigaki T, Maruyama N, Ishigami A. Ascorbic acid depletion enhances expression of the sodium-dependent vitamin C transporters, SVCT1 and SVCT2, and uptake of ascorbic acid in livers of SMP30/GNL knockout mice. Archives of biochemistry and biophysics. 2010;496(1)38-44.
5-Hierro C, Monte MJ, Lozano E, Gonzalez-Sanchez E, Marin JJ, Macias RI. Liver metabolic/oxidative stress induces hepatic and extrahepatic changes in the expression of the vitamin C transporters SVCT1 and SVCT2. European journal of nutrition. 201.53;4(2):401-12.
6-Søgaard D, Lindblad MM, Paidi MD, Hasselholt S, Lykkesfeldt J, Tveden-Nyborg P. In vivo vitamin C deficiency in guinea pigs increases ascorbate transporters in liver but not kidney and brain. Nutrition research. 2014;34(7):639-45.
7-Campos E, Jarrete A, Araujo H, Cayres S, Neto JC, Luciano E. Effect of swimming training on stress-related metabolic parameters of diabetic and non-diabetic rats. Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde. 2014;19(2):195.
8-Tian H, Ye X, Hou X, Yang X, Yang J, Wu C. SVCT2, a potential therapeutic target, protects against oxidative stress during ethanol-induced neurotoxicity via JNK/p38 MAPKs, NF-κB and miRNA125a-5p. Free Radical Biology and Medicine. 2016;96:362-73.
9-Sandoval Silva DA. Estudio de la expresión y localización subcelular del transportador de vitamina C (SVCT2) en fenómenos de plasticidad del músculo esquelético. 2012.
10-Savini I, Rossi A, Catani MV, Ceci R, Avigliano L. Redox regulation of vitamin C transporter SVCT2 in C2C12 myotubes. Biochemical and biophysical research communications. 2007;361(2):385-90.
11-Sun L, Shen W, Liu Z, Guan S, Liu J, Ding S. Endurance exercise causes mitochondrial and oxidative stress in rat liver: effects of a combination of mitochondrial targeting nutrients. Life sciences. 2010;86(1-2):39-44.
12-Rodrigues B, Figueroa DM, Mostarda CT, Heeren MV, Irigoyen M-C, De Angelis K. Maximal exercise test is a useful method for physical capacity and oxygen consumption determination in streptozotocin-diabetic rats. Cardiovascular diabetology. 2007;6(1):38.
13-Amatyakul S, Chakraphan D, Chotpaibulpan S, Patumraj S. The effect of long‐term supplementation of vitamin C on pulpal blood flow in streptozotocin‐induced diabetic rats. Clinical hemorheology and microcirculation. 2003;29(3, 4):313-9.
14-Carr AC, Bozonet SM, Pullar JM, Simcock JW, Vissers MC. Human skeletal muscle ascorbate is highly responsive to changes in vitamin C intake and plasma concentrations–. The American journal of clinical nutrition. 2013; 97(4):800-7.
15-Contarteze RVL, Manchado FdB, Gobatto CA, Mello MARd. Biomarkers of stress in rats exercised in swimming at intensities equal and superior to the maximal estable lactate phase. Revista Brasileira de Medicina do Esporte. 2007;13(3):169-74.