تحلیل آکوستیک صوت در کودکان مبتلا به شکاف کام و بی کفایتی نرمکام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، مرکز تحقیقات ارتقا سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

مقدمه: تجزیه و تحلیل آکوستیکی صدا می تواند داده ابزاری در رابطه با ناهنجاری های صوتی در اختیار قرار دهد. این یافته ها می تواند برای بررسی بالینی در افراد مبتلا به اختلالات صوتی مورد استفاده قرار گیرند. شکاف کام به شدت ساختار مسیر صوتی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین کیفیت صدا نیز می تواند متاثر شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر شکاف کام بر پارامترهای آکوستیکی صدا است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی - تحلیلی و مقطعی بود که بر روی 60 کودک 6 تا 12 ساله، 30 کودک در گروه کنترل(17 دختر و 13 پسر) و 30کودک(15 دختر و 15 پسر) دارای VPI ماندگار بعد از عمل شکاف کام صورت گرفت. کودکان دارای پر خیشومی متوسط و شدید بودند واکه /a /را برای حداقل 5 ثانیه کشیدند و سپس 3 ثانیه میانی برای تجزیه و تحلیل آکوستیکی توسط نرم افزار 6.0.55 PRAAT مورد استفاده قرار گرفت. برای مقایسه توزیع نرمال از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شد و با توجه به برقراری نرمالیتی از آزمون t مستقل برای مقایسه گروهها استفاده شد.
یافته‌ها:تفاوت معنی‌داری بین F0، JITTER، F0 HIGH، I LOW،DSI و MPT در دو گروه کودکان دارایVPI ماندگار و طبیعی وجود داشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته های مطالعه حاضر، به نظر می رسد گنجاندن استراتژیهای صوت درمانی در مداخلات درمانی بیماران مبتلا به بی کفایتی دریچه نرم کام از اهم اولویات باشد و مطالعات آینده بایستی بر روی بررسی بیشتر اختلالات صدا در این جمعیت متمرکز گردند

کلیدواژه‌ها


1-Bellia S, Serafino L, Luca N, Farruggia E, Bellia M. Incidence of dysphonia in teaching staff of schools. G Ital Med LavErgon. 2007; 29 (3): 613-14.
2-Jadim R. Case definition and prevalence in teachers. Rev Bras Epidemiol. 2007; 10 (4): 625-36
3-Crannel, K. Voice and Articulation. Wadsworth Publishing Company; 2000, USA.
4-Bouwers F, G. Dikkers F. A retrospective study concerning the psychosocial impact of voice disorders: Voice handicap index change in patients with benign voice disorders after treatment (measured with the Dutch version of the VHI). J Voice 2009; 23(2): 218-224.
5-Wilson J, Deary I, Millar A, Mackensie K. The quality of life impact of Dysphonia.Clin Otolaryngology 2002; 27: 179–182.
6-Yu P, Ouaknine M, Revis J, Giovanni A. Objective voice analysis for dysphonic patients: a multiparametric protocol including acoustic and aerodynamic measurements. J Voice 2001; 15(4): 529-42.
7-Brockmann M, Drinnan MJ, Storck C, Carding PN. Reliable jitter and shimmer measurements in voice clinics:the relevance of vowel, gender, vocal intensity, and fundamental frequency effects in a typical clinical task. J Voice 2011; 25(1): 44-53.
8-E.T. Doherty, Evaluation of selected acoustic parameters for use in speaker identification, J. Acoust. Soc. Am. 58 (S107) (1975) 1121.
9-M. Grellet, J.C. Pereira, M. Oliveira Rosa, Standardization of acoustic measures of the normal voice, Braz. J. Otorhinolaryngol. 68 (2002) 540–544.
10-Z. Yang, J. Fan, J. Tian, L. Liu, C. Gan, W. Chen, et al., Cepstral analysis in children with velopharyngeal insufficiency after cleft palate surgery, J. Voice 28 (2014) 789–792.
11-Ysunza A, Pamplona M, Molina F, Drucker M, Felemovicius J, Ramirez E, et al., Surgery for speech, Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2004 ; 68 :1499–1505.
12-Pamplona M.C, Ysunza A, Morales S. Strategies for treating compensatory articulation in patients with cleft palate, Int. J. Biomed. Sci. 2014; 10 : 43–51.
13-Villafuerte-Gonzalez R.et al.Acoustic analysis of voice in children with cleft palate and velopharyngeal insufficiency. IntJPediatrOtorhinolaryngol . 2015; 79: 1073–1076
14- Hamming KK, Finkelstein M, Sidman JD. Hoarseness in children with cleft palate. Otolaryngol Head Neck Surg. 2009; 140(6): 902-6.
15-Van Lierde KM, Claeys S, De BM, Van CP. Vocal quality characteristics in children with cleft palate: a multiparameter approach. J Voice 2004; 18(3): 354-62.
16-Zajac DJ, Linville RN. Voice perturbations of children with perceived nasality and hoarseness. Cleft Palate J.1989; 26(3): 226-231.
17-Kummer AW. Cleft palate and craniofacial anomalies: effects on speech and resonance. 2nd ed. New York:Cengage Learning; 2008.
18-Mojiri F,etal.Compare acoustic analysis in children with VPI and normal. J Res RehabilSci 2012; 7(4):540-548
19-Tarlow AJ, Saxman JH. A comparative study of the speaking fundamental frequency characteristics in children with cleft palate. Cleft Palate J 1970; 7: 696-705.
20-Boone DR, MacFarlane SC, Von Berg SL, Zraick RI. The voice and voice therapy. 8th ed. New York: Allyn & Bacon; 2010.
21-Niedzielska G. Acoustic estimation of voice when incorrect resonance function of the nose takes place. Int J PediatrOtorhinolaryngol 2005; 69(8): 1065-9.
22-Behrman A. Speech and voice science. San Diego: Plural Pub; 2007.
23-L. Wanderley Lopes, S.L. Do Nascimento Cunha Costa, W.C. De Almeida Costa, S.E. Nobrega Correia, V.J. Dias Vieira, Acoustic assessment of the voices of children using nonlinear analysis: proposal for assessment and vocal monitoring, J. Voice 28 (2014) 565–573.