کلیدواژه‌ها = دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز دربارة وضعیت موجود و مطلوب مشاوره و راهنمایی تحصیلی

دوره 10، شماره 5، آذر و دی 1390، صفحه 469-479

10.22118/jsmj.2011.55162

عبدالحسین شکورنیا؛ پوراندخت اسدالهی؛ حسین الهام‌پور؛ علی خدادای