نویسنده = احسان کریمی‌
تعداد مقالات: 2
1. سنتز هیبرید پارتنولید و ملفالان و بررسی قدرت سمیت سلولی آن در برابر سلولهای سرطانی پستان

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 11-25

10.22118/jsmj.2020.198886.1798

انسیه کریمی؛ مهرداد ایرانشاهی؛ علی الماسی راد؛ احسان کریمی‌


2. بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی نانوامولسیون سنتز شده روغن کرچک

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 1-9

10.22118/jsmj.2020.193939.1761

اسما جوانشیر؛ احسان کریمی‌؛ مسعود همایونی تبریزی