نویسنده = حسن خلجی
تعداد مقالات: 2
1. ویژگی‌های آنتروپومتریک و آمادگی حرکتی نوجوانان نسبی و سببی

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 683-691

حسن خلجی؛ علیرضا بهرامی؛ سعید حسین زاده


2. روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت- نسخه سوم در کودکان سه تا 10 سال شهر اهواز

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 379-391

فرزاد محمدی؛ عباس بهرام؛ حسن خلجی؛ فرهاد قدیری