کلیدواژه‌ها = رویکرد شناختی‌_‌رفتاری
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی مشاورۀ گروهی شناختی-رفتاری بر خودپنداره و افسردگی زنان مبتلا به سرطان سینه

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 333-345

ارام غریبی اصل؛ منصور سودانی؛ یوسفعلی عطاری