نویسنده = زینب محمدی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه کارایی عضلات ثبات دهنده مرکزی در زنان با سندرم درد کشککی-رانی و زنان سالم

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 415-426

مهدی ناصرپور؛ شاهین گوهرپی؛ فاطمه اسفندیارپور؛ زینب محمدی