نویسنده = ثریا غلامی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی صحت الگوریتم‌های سیستم‌های طراحی درمان رادیوتراپی با استفاده از شبیه-سازی مونت‌کارلو در ناهمگنی ریه

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 241-251

محسن حسنی؛ خیرالله محمدی؛ ثریا غلامی؛ منصوره نبوی