تاثیرات عصاره آبی دارچین بر شاخص توده‌ی بدنی، وزن اندام‌ها و شاخص‌های بیوشیمیای موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار تحت رژیم غذایی پرچرب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تشریحی - دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی زنجان - زنجان - ایران

2 گروه علوم تشریح - دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی زنجان - زنجان - ایران

3 گروه فیزیولوژی جانوری - دانشکده علوم پایه و پزشکی - دانشگاه آزاد اسلامی زنجان - زنجان - ایران

4 گروه زیست شناسی گرایش ژنتیک - دانشکده علوم پایه و پزشکی - دانشگاه آزاد اسلامی زنجان - زنجان - ایران

5 گروه علوم تشریحی - دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - اهواز - ایران

10.22118/jsmj.2019.81989

چکیده

سابقه و هدف: استفاده از مکمل‌های گیاهی جهت پیشگیری از چاقی نسبت به دارو‌های شیمیایی ارزان تر و کم خطر‌تر هستند. با توجه به اثر کاهنده‌ی چربی دارچین، در این تحقیق اثر دو دوز متفاوت عصاره آبی دارچین بر میزان وزن و شاخص‌های بیوشیمیایی مرتبط با سندرم متابولیک در موش‌های صحرایی نر تحت رژیم غذایی پرچرب بررسی گردید.
روش کار: 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در 4 گروه مورد بررسی قرار گرفتند: کنترل (رژیم غذایی معمولی)، گروه رژیم پرچرب (رژیم غذایی پرچرب با 60 درصد چربی اضافه)، 2 گروه رژیم پرچرب تیمار شده با دوز‌های 100 و 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم عصاره. تیمار به مدت 20 هفته روزانه از طریق گاواژ دهانی انجام شد. سپس کالبد شکافی شده و از قلب حیوانات خونگیری انجام گردید. وزن اندام‌های داخلی و چربی امنتال اندازه‌گیری شد و آزمایشات بیوشیمیایی انجام گرفت.
یافته‌ها: دوز 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم عصاره، شاخص توده‌ی بدنی و وزن چربی امنتال را نسبت به گروه تحت رژیم پرچرب پایین آورد. هر دو دوز عصاره توانست میزان لپتین را نسبت به گروه چاق پایین آورد. دوز 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم عصاره مانع از کاهش وزن پانکراس شد.
نتیجه‌گیری: در این مطالعه اثرات ضد چاقی دوز 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم عصاره مشاهده شد که شاید گواه اثرات مثبت دوز‌های پایین عصاره دارچین است. عصاره آبی دارچین به عنوان چاشنی می‌تواند به همراه وعده‌های غذا مورد استفاده قرار گیرد.
واژه های کلیدی: چاقی، رژیم غذایی چرب، عصاره آبی دارچین.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1397
  • تاریخ دریافت: 24 مرداد 1396
  • تاریخ بازنگری: 10 آبان 1396
  • تاریخ پذیرش: 22 آبان 1396