دوره و شماره: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 127، مهر و آبان 1399 
تاثیرهسته ی انگور (Grapex) بر روی فعالیت بیماری آرتریت روماتویید

صفحه 383-390

10.22118/jsmj.2020.217879.1968

داریوش مکرمیان؛ کریم مولا؛ الهام رجایی؛ مهرداد درگاهی مال امیر


بهره گیری از نانوحامل ها در دارورسانی پوستی

صفحه 435-464

10.22118/jsmj.2020.211687.1918

عنایت الله سلیمی؛ سعید محمد سلیمانی؛ حمید محمد سلیمانی