تاثیر کاربرد ویدیوکلیپ در روش درمانی ارتقای پاسخ (RET) بر بهبود محتوای گفته فرد زبان پریش ناروان: گزارش موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گفتار درمانی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان-ایران

2 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 گروه گفتاردرمانی-دانشکده علوم توانبخشی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: زبان پریشی ناروان یکی از بدترین انواع زبان پریشی است که نیازمند درمان می باشد. در سایر مطالعات با استفاده از روش RET کارتهای تصویر افعال به عنوان محرک استفاده می شده است. در این مطالعه روش درمانی تمرین ارتقای پاسخ (RET ) با استفاده از ویدیوکلیپ به عنوان محرک کلامی با هدف افزایش محتوای گفتاراستفاده شد.
معرفی مورد: بیمار 45 ساله با شکایت عدم توانایی در صحبت کردن در پی جراحی تومور مغزی بود. نتایج آزمونهای شناختی در این بیمار طبیعی بود. اما نتایج آزمون زبان پریشی فارسی نشان دهنده وجود زبان پریشی شدید بروکا بود. هم چنین دیزآرتری و آپراکسی در این بیمار وجود نداشت.
نتیجه گیری: برای بیمار جلسات یک ساعته و سه روز در هفته برنامه ریزی شد. پس از 4 جلسه، محتوای گفته های بیمار به بیش از 2 برابر افزایش یافت.
کلمات کلیدی: زبان پریشی، محتوای گفته ها، ویدیوکلیپ، درمان، ناروان

کلیدواژه‌ها


1-Chapey R. Language Intervention Strategies in Aphasia and Related Neurogenic Communication Disorders. 5th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2008.
2-Worrall L, Sherratt S, Rogers P, Howe T, Hersh D, Ferguson A, Davidson B. What people with aphasia want: Their goals according to the ICF. Aphasiology. 2011 Feb 3;25(3):309-22
3-Noroozian M. The elderly population in Iran: an ever growing concern in the health system. Iran J Psychiatry Behav Sci. 2012;6(2):1.
4-Kearns KP. Response elaboration training for patient initiated utterances. Clinical aphasiology. 1985;15:196-204.
5-Basso A. Aphasia and Its Therapy. Oxford: Oxford University Press; 2003.
6-Conley A, Coelho C. Treatment of word retrieval impairment in chronic Broca's aphasia. Aphasiology. 2003 Jan 1;17(3):203-11.
7-Wambaugh J, Nessler C, Wright S. Response elaboration training: Application to procedural discourse and personal recounts. Paper presented at: CAC 2012. Clinical Aphasiology Conference; 2012 May 20-25; Lake Tahoe. 2012.
8-Nakhostin Ansaria N، Naghdia S، Hassonb S، Valizadeha L، Jalaie SH. Validation of a Mini-Mental State Examination (MMSE) for the Persian Population: A Pilot Study. Neuropsychology. 2010. 20(2):110-115.[In Persian].
9-Seyedian M, Falah M, Nourouzian M, Nejat S, Delavar A, Ghasemzadeh HA. Validity of the Farsi version of mini-mental state examination. .MEJDS. 2012; 8(1):20-24. [In Persian].
10-Yadegari F. Oral and Verbal Apraxia Tasks for Adults..MEJDS; 2014. 47 p. [In Persian].
11-Nilipour R, Pourshahbaz A, Z G. Reliability and Validity of Bedside version of Persian-WAB(P-WAB1). Basic and Clinical Neuroscience. JRM. 2014; 7(2):14-20. [In Persian].
12-Nilipour R, Pour Shahbaz A, Ghoreishi ZS, Yousefi A. Reliability and validity of Persian aphasia battery test. Iranian Journal of Ageing. 2016 Jan 15;10(4):182-91.
13-Lapointe LL. Aphasia and related neurogenic language disorders. 4th ed. New York: Thieme; 2011.
14-Wambaugh JL, Martinez AL, Alegre MN. Qualitative changes following application of modified response elaboration training with apraxic-aphasic speakers. Aphasiology. 2001 Oct 1;15(10-11):965-76.
15-Husak RS. Effects of Response Elaboration Training on Sentence Production of Persons with Chronic Agrammatic Aphasia [dissertation].Kentucky USA: univ.Kentucky;2011.
16-ASHA. Conversational treatment: aphasia[homepage on the Internet]. c2009. Available from  https://www.asha.org/Events/convention/handouts/2011/Hinckley-Bourgeois-Hickey/
17-Husak RS, Marshall RC. Assessing Responsiveness to RET by Individuals with Chronic Non-fluent Aphasia: A Clinical Perspective. Paper presented at: CAC 2013. Clinical Aphasiology Conference;2013 May 28-June 2; Tucson.2013.
18-Wallace SE, Purdy M, Skidmore E. A multimodal communication program for aphasia during inpatient rehabilitation: A case study. Neurorehabilitation. 2014 Jan 1;35(3):615-25.
19-Wambaugh JL, Martinez AL. Effects of modified response elaboration training with apraxic and aphasic speakers. Aphasiology. 2000May 1;14(6-5):603-17.