جداسازی مولکولی و همسانه سازی ژن انتقالی پس زننده (Efflux) کاست ژنومی (ABC) از تریکوفایتون روبروم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد ساوه دانشکده علوم پایه گروه میکروبیولوژی

2 گروه میکروبیولوژی، واحد تهران شمال، داشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه پاتوبیولوژی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه بیولوژی، واحد تهران شمال، داشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف:
خانواده ABC ترانسپورترها در قارچ ها علاوه بر ایفای نقش در تقسیم سلولی و نگهداری حجم سلول در خروج متابولیت های طبیعی و مقاومت دارویی، نیز نقش مهمی دارد. هدف از انجام این تحقیق جداسازی مولکولی و همسانه سازی ژن انتقالی پس زننده (Efflux) کاست ژنومی (ABC) تریکوفایتون روبروم خواهد بود.
روش بررسی:
در این مطالعه 60 نمونه درماتوفیتوزیس از بیماران جداسازی و با روشهای میکروسکوپی ، شیمیایی و مولکولی تایید گردیدند. پس از تایید تریکوفیتون در مرحله بعدی آزمون PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی مربوط به کاست ژنی ABC صورت گرفت. قطعه ژنی ABC در وکتور PTG19 کلون و تایید گردید. بیان کاست ژنومیABC با روش Real-Time PCR سنجیده شد.
یافته ها : از 60 نمونه جداسازی شده در مجموع 12 ایزوله تریکوفیتون روبروم جداسازی شد. از 12سویه تریکوفایتون جدا شده، 6 سویه حامل ژن ABC بودند.توسط آزمون PCR Colony حضور ژن مورد نظر تایید و در نهایت بیان و تکثیر ژن ABC کلون شده در باکتری اشریشیاکلی از طریق Real time PCR تایید شد.
نتیجه گیری: یکی از پایدار ترین راه های مقاومت به آنتی بیوتیک ها در میکروارگانیسم بیان افلوکس پمپ ها می باشد. در این راستا محققان ترکیبات مهارکننده افلوکس پمپ ها را تولید کردند و از ترکیب آن ها با آنتی بیوتیک ها در درمان عفونت ها استفاده می کنند؛ اما به دلیل سمیت اکثر این ترکیبات در انسان استفاده گسترده از آن ها ممنوع می باشد از این رو چالش جدید،یافتن ترکیبات مهارکننده جدید با سمیت کمتر است .

کلیدواژه‌ها


1-White TC, Findley K, Dawson TL, Scheynius A, Boekhout T, Cuomo CA, et al. Fungi on the skin: dermatophytes and Malassezia. Cold spring harbor perspectives in medicine. 2014;4(8):a019802.
2-Havlickova B, Czaika VA, Friedrich M. Epidemiological trends in skin mycoses worldwide. Mycoses. 2008;51:2-15.
3-Nir-Paz R, Elinav H, Pierard GE, Walker D, Maly A, Shapiro M, et al. Deep infection by Trichophyton rubrum in an immunocompromised patient. Journal of clinical microbiology. 2003;41(11):5298-301.
4-Zhan P, Dukik K, Li D, Sun J, Stielow J, van den Ende BG, et al. Phylogeny of dermatophytes with genomic character evaluation of clinically distinct Trichophyton rubrum and T. áviolaceum. Studies in mycology. 2018;89:153-75.
5-Sahni K, Singh S, Dogra S. Newer topical treatments in skin and nail dermatophyte infections. Indian dermatology online journal. 2018;9(3):149.
6-Aneke CI, Otranto D, Cafarchia C. Therapy and Antifungal Susceptibility Profile of Microsporum canis. Journal of Fungi. 2018;4(3):107.
7-Cervelatti EP, Fachin A, Ferreira-Nozawa M, Martinez-Rossi N. Molecular cloning and characterization of a novel ABC transporter gene in the human pathogen Trichophyton rubrum. Medical mycology. 2006;44(2):141-7.
8-Pohl PC, Klafke GM, Carvalho DD, Martins JR, Daffre S, da Silva Vaz Jr I, et al. ABC transporter efflux pumps: a defense mechanism against ivermectin in Rhipicephalus (Boophilus) microplus. International journal for parasitology. 2011;41(13-14):1323-33.
9-Gupta A, Singh J, Zaman M. Isolation and characterization of the antifungal resistance genes of trichophyton mentagrophytes. Journal of the American Academy of Dermatology. 2007;56(2).
10-Fachin AL, Ferreira-Nozawa MS, Maccheroni Jr W, Martinez-Rossi NM. Role of the ABC transporter TruMDR2 in terbinafine, 4-nitroquinoline N-oxide and ethidium bromide susceptibility in Trichophyton rubrum. Journal of Medical Microbiology. 2006;55(8):1093-9.
11-Maranhao FC, Paiao FG, Fachin AL, Martinez-Rossi NM. Membrane transporter proteins are involved in Trichophyton rubrum pathogenesis. Journal of Medical Microbiology. 2009;58(2):163-8.
12-White TJ, Bruns T, Lee S, Taylor J. Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. PCR protocols: a guide to methods and applications. 1990;18(1):315-22.
13-Sahoo AK, Mahajan R. Management of tinea corporis, tinea cruris, and tinea pedis: A comprehensive review. Indian dermatology online journal. 2016;7(2):77.
14-Garmory HS, Titball RW. ATP-binding cassette transporters are targets for the development of antibacterial vaccines and therapies. Infection and immunity. 2004;72(12):6757-63.
15-Soares LA, Sardi JdCO, Gullo FP, Pitangui NdS, Scorzoni L, Leite FS, et al. Anti dermatophytic therapy: prospects for the discovery of new drugs from natural products. Brazilian Journal of Microbiology. 2013;44(4):1035-41.
16-Dr. Abdolali M., Dr. Shahram B, Dr. Yaghoub H, Mehregan H, Mahshid and. Epidemiology of dermatophytosis in Bandar Abbas in 2003-2005. Hormozgan Medicine. 1384; Year 9 (4): 227.
17-Wen S, Chen X, Xu F, Sun H. Validation of reference genes for real-time quantitative PCR (qPCR) analysis of Avibacterium paragallinarum. PloS one. 2016;11(12):e0167736.