کلیدواژه‌ها = بارداری
بررسی میزان غلظت اینترلوکین 6 در بزاق زنان باردار مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط جنرالیزه و فاقد بیماری پریودنتال در مقایسه با زنان غیر باردار

دوره 20، ویژه نامه، بهمن و اسفند 1400، صفحه 690-697

10.32598/JSMJ.20.2387

حجت الله یوسفی منش؛ محمود جهانگیرنژاد؛ مهری غفوریان برجردنیا؛ زهرا حسینی؛ مریم سیدطبیب


تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح افسردگی و سایتوکاین اینترلوکین 6 در دوران بارداری و پس از زایمان در مو شهای نژاد NMRI

دوره 20، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 576-585

10.32598/JSMJ.20.6.2525

فاطمه یگانه؛ سعید نقیبی؛ مریم وطن دوست؛ علی زارع بنادکوکی


اثر تمرین مادری قبل و هنگام بارداری بر پروفایل لیپیدی فرزندان مو شهای صحرایی نژاد ویستار

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 412-423

10.32598/JSMJ.20.5.2131

ریحانه محمدخانی؛ حمید رجبی؛ ندا خالدی؛ علیرضا کمکی؛ ایرج صالحی


بررسی میزان اختلالات عملکردی تیروئیدی در بیماران پره اکلامپسی

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 565-573

10.22118/jsmj.2017.54508

ناهید شهبازیان؛ سارا مسیحی؛ حاجیه بی بی شهبازیان؛ زهره امیری