کلیدواژه‌ها = اسهال
سطح روی در کودکان با گاستروانتریت حاد: مطالعه ای از اهواز- ایران

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 24-30

10.22118/jsmj.2023.396889.3123

مهران حکیم زاده؛ هژیر جواهری زاده؛ مصطفی رایگان؛ بهمن چراغیان


تعیین پاتوتایپ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های اشرشیاکلای مولد اسهال، جداشده از اسهال کودکان در شهرستان خرم آباد، لرستان، ایران

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 29-43

10.22118/jsmj.2021.238985.2149

فاطمه عزیزی؛ محمد رعایایی اردکانی؛ سیده الهام رضا توفیقی؛ احسان رشیدیان