نویسنده = محمد مهرآور
بررسی همبستگی نتایج آزمون دینامومتری ایزوکینتیک زانو با آزمون عملکردی LEFT برای بررسی بازگشت به ورزش در ورزشکاران حرف های بعد از بازسازی رباط متقاطع قدامی

دوره 20، ویژه نامه، بهمن و اسفند 1400، صفحه 698-709

10.32598/JSMJ.20.2562

شاهین گوهرپی؛ امیر شیرین؛ محمد مهرآور؛ شهلا زاهدنژاد؛ عباس فاتحی؛ امیرحسین کهلایی


مقایسه ثبات وضعیتی در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی و افراد سالم از طریق سیستم تعادلی بایودکس

دوره 17، شماره 5، بهمن و اسفند 1397، صفحه 569-571

10.22118/jsmj.2019.157849.1521

شاهین گوهرپی؛ نرگس روزبهفر؛ شیرین تجلی؛ محمد مهرآور؛ خدیجه گیم اهواز؛ محمدحسین حقیقی زاده


مقایسه اثر تکلیف شناختی بر کنترل وضعیتی پویا در افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا. تطابق یافته و سالم.

دوره 17، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 597-606

10.22118/jsmj.2019.157845.1520

شاهین گوهرپی؛ خدیجه گیم اهواز؛ محمد مهرآور؛ نرگس روزبهفر؛ محمد فکور؛ محمدحسین حقیقی زاده