مقایسه اثر تکلیف شناختی بر کنترل وضعیتی پویا در افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا. تطابق یافته و سالم.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فیزیوترابی (گرایش ارتوپد ) دکتراphdاستادیار اهواز دانشکده توانبخشی

2 فیزیوتراپی، توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

3 مرکز تحقیقات عضلانی_ اسکلتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ایران

4 فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

5 دانشکده پزشکی، اهواز، ایران

6 گروه آمار و اپیدمیولوژی

چکیده

زمینه و هدف: برخی افراد بعد از پیچ خوردگی سمت خارجی مچ پا، بدون ایجاد بی ثباتی به فعالیت های سطح بالا برمی گردند، که به آن ها تطابق یافته گفته می شود. بررسی تفاوت های این گروه با افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا به شناسایی عوامل اثر گذار بر ایجاد بی ثباتی کمک می کند. هدف مطالعه حاضر، مقایسه اثر تکلیف شناختی بر کنترل وضعیتی پویا در افراد مبتلا به بی ثباتی، تطابق یافته و سالم بود.
روش بررسی: 42 فرد در سه گروه مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا، تطابق یافته و سالم قرار گرفتند. بررسی کنترل وضعیتی با و بدون تکلیف شناختی، توسط سیتم ثباتی بایودکس انجام گرفت. به منظور تعیین تعامل گروه در تکلیف شناختی از آزمون تحلیل واریانس برای اندازه گیری های مکرر استفاده گردید.
یافته ها: تعامل گروه در تکلیف شناختی برای دو شاخص ثبات مجموع (p<0.001) و داخلی_خارجی (p=0.005) معنادار بود. در گروه مبتلا به بی ثباتی با اضافه شدن تکلیف شناختی هر دو شاخص افزایش می یابند (p<0.05). در حالی که، در افراد تطابق یافته در حالت تکلیف دوگانه شاخص ثبات مجموع کاهش پیدا می کرد (p=0.004).
نتیجه گیری: نیازهای توجهی بر روی کنترل وضعیتی افراد بعد از اولین پیچ خوردگی تاثیر گذار می باشد. بنابراین نحوه پاسخگویی به اغتشاشات شناختی، به عنوان یک عامل مهم در زمینه افتراق بین گروه مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا و تطابق یافته و بررسی مکانیسم های تطابقی بعد از اولین پیچ خوردگی حائز اهمیت می باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Burcal CJ, Wikstrom EA. Cognitive loading-induced sway alterations are similar in those with chronic ankle instability and uninjured controls. Gait Posture. 2016;48:95-8.
2-Doherty C, Bleakley C, Hertel J, Caulfield B, Ryan J, Delahunt E. Dynamic balance deficits in individuals with chronic ankle instability compared to ankle sprain copers 1 year after a first-time lateral ankle sprain injury. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016;24(4):1086-95.
3-McKeon PO, Hertel J. Systematic review of postural control and lateral ankle instability, part I: can deficits be detected with instrumented testing. J Athl Train. 2008;43(3):293-304.
4-Wikstrom EA, Fournier KA, McKeon PO. Postural control differs between those with and without chronic ankle instability. Gait Posture. 2010;32(1):82-6.
5-Etemadi Y, Salavati M, Arab AM, Ghanavati T. Balance recovery reactions in individuals with recurrent nonspecific low back pain: Effect of attention. Gait Posture. 2016;44:123-7.
6-Shumway-Cook A, Woollacott MH. Motor control: theory and practical applications. baltimore: Williams & Wilkins; 2000.
7-Rahnama L, Salavati M, Akhbari B, Mazaheri M. Attentional demands and postural control in athletes with and without functional ankle instability. J Orthop Sports Phys Ther. 2010;40(3):180-7.
8-Wikstrom EA, Brown CN. Minimum reporting standards for copers in chronic ankle instability research. Sports Med. 2014;44(2):251-68.
9-Mohammadi N, Kahlaee AH, Salavati M, Akhbari B, Abdollahi I. Reliability of functional performance and neurocognitive tests in athletes with and without functional ankle instability. Physical Therapy. 2015;5(2):63-72.
10-Tavakoli S, Forghany S, Nester C. The effect of dual tasking on foot kinematics in people with functional ankle instability. Gait Posture. 2016;49:364-70.
11-Shiravi Z, Talebian S, Hadian MR, Oliaie GR. Effect of cognitive task on postural control of the patients with chronic ankle sprain. J Foot Ankle Res. 2012;5(1):24.
12-Wikstrom EA, Tillman MD, Chmielewski TL, Cauraugh JH, Naugle KE, Borsa PA. Self-assessed disability and functional performance in individuals with and without ankle instability: a case control study. J Orthop Sports Phys Ther. 2009;39(6):458-67.
13-Wikstrom EA, Tillman MD, Chmielewski TL, Cauraugh JH, Naugle KE, Borsa PA. Dynamic postural control but not mechanical stability differs among those with and without chronic ankle instability. Scand J Med Sci Sports. 2010;20(1):e137-44.
14-Wright CJ, Arnold BL, Ross SE. Altered Kinematics and Time to Stabilization During Drop-Jump Landings in Individuals With or Without Functional Ankle Instability. J Athl Train. 2016;51(1):5-15.
15-Wright CJ, Arnold BL, Ross SE, Ketchum J, Ericksen J, Pidcoe P. Clinical examination results in individuals with functional ankle instability and ankle-sprain copers. J Athl Train. 2013;48(5):581-9.
16-Pozzi F, Moffat M, Gutierrez G. Neuromuscular control during performance of a dynamic balance task in subjects with and without ankle instability. Int J Sports Phys Ther. 2015;10(4):52-9.
17-Shields CA, Needle AR, Rose WC, Swanik CB, Kaminski TW. Effect of elastic taping on postural control deficits in subjects with healthy ankles, copers, and individuals with functional ankle instability. Foot Ankle Int. 2013;34(10):1427-535.
18-Wikstrom EA, Tillman MD, Chmielewski TL, Cauraugh JH, Naugle KE, Borsa PA. Discriminating between copers and people with chronic ankle instability. J Athl Train. 2012;47(2):136-42.
19-Rozzi SL, Lephart SM, Sterner R, Kuligowski L. Balance training for persons with functionally unstable ankles. J Orthop Sports Phys Ther. 1999;29(8):478-86.
20-Sherafat S, Salavati M, Takamjani IE, Akhbari B, Rad SM, Mazaheri M, et al. Effect of dual-tasking on dynamic postural control in individuals with and without nonspecific low back pain. 2014;37(3):170-9.
21-Ross S, Guskiewicz KJCjosmojotCAoSM. Examination of static and dynamic postural stability in individuals with functionally stable and unstable ankles. 2004;14(6):332.
22-Rosen AB, Than NT, Smith WZ, Yentes JM, McGrath ML, Mukherjee M, et al. Attention is associated with postural control in those with chronic ankle instability. Gait & posture. 2017;54:34-8.
23-Andersson G, Hagman J, Talianzadeh R, Svedberg A, Larsen HCJBrb. Effect of cognitive load on postural control. 2002;58(1):135-9.
24-Riley MA, Baker AA, Schmit JM. Inverse relation between postural variability and difficulty of a concurrent short-term memory task. Brain Res Bull. 2003;62(3):191-5.