نویسنده = احمد دشت بزرگ
بررسی مقایسه‌ای MRI با دید مستقیم در تشخیص پاتولوژی‌های داخل مفصلی در بیماران با پارگی ACL (یک مطالعۀ گذشته‌نگر)

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 713-719

سعید طباطبایی؛ احمد دشت بزرگ؛ محسن خرمی؛ خاطره حسنوند


بررسی ارتباط شدت درد، علا یم بالینی، مدت دردو اختلالات الکترود یا گنوزیس در سندرم مجرای مچ دست

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 404-410

سید رضا سعیدیان؛ مسعود زینالی؛ احمد دشت بزرگ؛ سید محمود لطیفی