بررسی تأثیر کوتاه‌مدت میزان زاویۀ Inclination کاپ استابولوم بر نتایج درمانی بیماران Total hip Arthroplasty در بیماران عمل شده در بیمارستان رازی اهواز در طی سال‌های 1392-1391

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پروتز تعویض کامل مفصل هیپ Total Hip Arthroplasty (THA)؛ شامل جزء استابولار (Cup) و فمورال (Stem) می­باشد. زوایای Inclination و Anteversion تأثیرات مهمی بر عمر پروتز، میزان در رفتگی، ایجاد عوارض THA دارد. لذا بر آن شدیم که تأثیر زاویۀ Inclination را بر روی نتایج درمانی THA بررسی نماییم.
روش بررسی:این مطالعۀ آینده­نگر بر روی 20 بیمار که در سال 1391 و 1392 در بیمارستان رازی اهواز با آرتروپلاستی هیپ انجام شد. متوسط سنی این بیماران 35/54 و شامل 11 مرد و 9  زن بودند، برای تمام بیماران قبل و بعد از عمل جراحی Modified Harris Hip Score (MHHS) تکمیل گردید. بیماران برای دورۀ 24-6 با متوسط 5/17 ماه تحت پی­گیری قرار گرفتند؛ و نتایج درمانی عمل جراحی با توجه به زاویۀ Inclination  و Inclination˃45  با روشهای آماری آزمون تی جفتی، ویل کاکسون و مان­ویتنی مقایسه گردید.
یافته­ها: در این تحقیق 20 بیمار (11 مرد و 9 زن) مورد مطالعه قرار گرفتند. 12 بیمار بعد از جراحی Inclination ≤ 45 داشتند. 60% هیپ چپ و 40% هیپ راست مورد جراحی قرار گرفت. قبل از جراحی Mean Total Score=33/45 و بعد از عمل جراحی 68/35 بود. متغیرهایی مانند: درد، لنگش؛ نیاز به استفاده از عصا، توانایی طی مسافت؛ توانایی بالا رفتن از پله؛ توانایی پوشیدن کفش؛ مدت زمانی تحمل نشستن؛ اختلاف طول اندام و دامنۀ حرکات اختلاف معناداری با (05/0P>) در دو گروه بیماران مشاهده نشد.
نتیجه­گیری: بر اساس این مطالعه، به­نظر می­­رسد که مقدار Inclination تأثیری بر Functional Outcome و کیفیت زندگی افرادی­که عمل جراحی تعویض مفصل هیپ برای آنها انجام شده است، ندارد.

کلیدواژه‌ها


 
1-Leslie IJ, Williams S, Isaac G, Ingham E, Fisher J. Angle and Microseparation Increase the Wear of Hip Surface Replacements. Clin Orthop Relat Res 2009 Sep; 467(9): 2259–2265.

2-Al-Hajjar M, Leslie IJ, Tipper J, Williams S, Fisher J, Jennings LM. Effect of cup inclination angle during microseparation and rim loading on the wear of BIOLOX® delta ceramic-on-ceramic total hip replacement. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 2010 Nov; 95(2): 263-8.

3-Kolundzić R, Sulentić M, Smerdelj M, Orlić D, Trkulja V. Stability of Endler cementless polyethylene acetabular cup: long-term follow-up. Croat Med J 2005 Apr; 46(2): 261-7.
4-Mai MC, Milbrandt JC, Hulsen J, Allan DG. Acetabular cup malalignment after total hip resurfacing arthroplasty: a case for elective revision? Orthopedics 2009 Nov; 32(11): 853. doi: 10.3928/01477447-20090922-22.PMID:19902880[PubMed - indexed for MEDLINE]
5-Hart AJ, Buddhdev P, Winship P, Faria N, Powell JJ, Skinner JA. Cup inclination angle of greater than 50 degrees increases whole blood concentrations of cobalt and chromium ions after metal-on-metal hip resurfacing Hip Int 2008 Jul-Sep;18(3): 212-9.
6-Ito M, Tokunaga K, Endo N, Takano Y, Yuasa N. the flat of cup placement in cementless hip arthroplasty on the wear of polyethylene orthopedics 2008 march; 31 (3): 225.
7-Brodner W, Gruble A, Jankovsky R, Meisinger V, Lehr S, Wolf FG. cup inclination and serum concentration of cobalt and chromium after metal- on – metal T. H A journal of Arthroplasty 2004 Dec; 19(8), supp 3: 66-70.
8-Hisutome & et al – Theoretically optimum position of the prosthesis in total hip arthroplasty to fullfill the severe range of motion criteria due to neck impingment. J orthopedic science, 2011 March; 16(2): 229-37.
9-Haam R De , Campbell P A, Su E P, Smet K A De. Revision of metal - metal Resurfacing Arthroplasty f the hip : the influence of surery Br.J Bone Joint Surg 2008 Sep; 90 (9): 1158 – 63.
10-Dudda M. Risk factors for late Dislocation after THA: a matched case control study. Journal of orthopedic surgery 2010 Aug; 18 (2): 179- 83.
11-Mariconda M, Galasso O, Costa GG, Recano P, Cerbasi S. Quality of life and functionality after Total Hip Arthroplasty: a long-term follow-up study. BMC Musculoskeletal Disorders  2011; 12(222): 1-10.
12-Jeffers JR, Roques A, Taylor A, Tuke MA. the problem with large diameter metal on metal Aectabular cup inclination. Bull Nyu Hosp jt Dis 2009; 67(2): 189- 92.
13-Johansson HR, Johnson AJ, Zywiel MG, Naughton M, Mont MA, Bonutti PM. Dose Acetabular inclination affect survivorship of Alumina – ceramic articulation? Clinical orthopedic Research 2011 Jun; 4 g 9 (6): 1560-6.
14-Wylde V, Maclean A, Blom AW. Post – operative Radiographic factors and patient – reported outcome after THA. Hip int 2012 Mar-Apr; 22(2):153-9. Doi: 10 5301.