بررسی مقایسه‌ای MRI با دید مستقیم در تشخیص پاتولوژی‌های داخل مفصلی در بیماران با پارگی ACL (یک مطالعۀ گذشته‌نگر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران،

چکیده

زمینه و هدف: لیگامان صلیبی قدامی (ACL: Anterior Cruciate Ligament) ساختاری مهم در حفظ بیومکانیک زانو می­باشد و بیشترین لیگامانی است که در زانو دچار آسیب می­شود.MRI (Magnetic Resonance Imaging)  باعث بهبود حساسیت (Sensitivity) و ویژگی (Specificity) در تشخیص آسیب­های داخل مفصلی زانو گردیده است. در این مطالعه به مقایسۀ نتایج حاصل از دید مستقیم با MRI، در تشخیص پاتولوژی­های داخل مفصلی، در بیماران با پارگیACL  می­پردازیم.
روش بررسی: هفتاد بیمار با معاینۀ بالینی وMRI  مبنی بر پارگیACL ،  با محدودۀ سنی بین 22 تا 45 سال، در لیست عمل جراحی بازسازیACL  قرار گرفتند. در طی رویکرد مینی- آرتروتومی ابتدا زانو با دید مستقیم، برای پاتولوژی­های داخل مفصلی بررسی و یافته­ها ثبت گردید. سپس در صورت پارگیACL ، بازسازی انجام می­شد. پس از جراحی، نتایج حاصل از دید مستقیم با نتایجMRI  بیماران مقایسه شد. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی و توافق کاپا محاسبه گردید.
یافته­ها: از هفتاد بیمار تحت مطالعه، 57 نفر مذکر و 13 نفر مؤنث بودند. ارزیابی ویژگیMRI  برای پارگیACL  5/98 درصد؛ حساسیت و ویژگیMRI  برای تشخیص پارگی منیسک داخلی 73 و 93 درصد؛ برای پارگی منیسک خارجی 5/87 و 95 درصد؛ و برای ضایعات غضروفی 40 و 96 درصد بود.
نتیجه­گیری: آسیب­هایACL  و منیسک­ها درMRI ،  با درجۀ بالای حساسیت و ویژگی مشخص می­شوند. لذا پیشنهاد می­شودکهMRI  بعنوان یک ابزار تشخیصی مناسب برای تشخیص آسیب­های داخل مفصلی زانواستفاده گردد و منطقی به­نظر می­رسدکه قبل از انجام بازسازی ACL، بررسی زانو تحت دید مستقیم جهت تشخیص این آسیب­ها انجام پذیرد.
 

کلیدواژه‌ها


-McNally EG. Magnetic resonance imaging of the knee is accurate and helps in making therapeutic decisions. BMJ 2002; 325(7356): 115–6. doi: 10.1136/bmj.325.7356.115.
2-Erick M, Steven W. Anterior cruciate ligament injury: MR Imaging diagnosis and pattern of injury. Radiographics 1992Sep; 12(5): 901-15.
3-Yasuda K, van Eck CF, Hoshino Y, Fu FH, Tashman S. Anatomic single- and double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction, part 1: basic science. Am J Sports Med 2011Aug; 39(8): 1789–99.
4-Crawford R, Walley G, Bridgman S, Maffulli N. Magnetic resonance imaging versus arthroscopy in the diagnosis of knee pathology, concentrating on meniscal lesions and ACL tears: a systematic review. Br Med Bull 2007; 84: 5–23. doi: 10.1093/bmb/ldm022
5-Griffith JF, Antonio GE, Tong CW, Ming CK. Cruciate ligament avulsion fractures. Arthroscopy 2004Oct; 20(8): 803–12.
6- Thomas S, Pullagura M, Robinson E, Cohen A, Banaszkiewicz P. The value of magnetic resonance imaging in our current management of ACL and meniscal injuries. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2007May; 15(5): 533–6. doi: 10.1007/s00167-006-0259-7.
7_Jyrki H, Koivico M. The efficacy of magnetic resonance imaging in acute multi-ligament injuries. Int Orthop2009 Dec; 33(6): 1733–8.
8-Cohen SB, VanBeek C, Starman JS, Armfield D, Irrgang JJ, Fu FH. MRI measurement of the 2 bundles of the normal anterior cruciate ligament. Orthopedics 2009Sep; 32(9): 687.
9- Behairy NH, Dorgham MA, Khaled SA. Accuracy of routine magnetic resonance imaging in meniscal and ligamentous injuries of the knee: comparison with arthroscopy. Int Orthop 2009 Aug; 33(4): 961–7.
10-Oei  EHG, MSC, Nikken JJ, Verstijnen ACM, Ginai, AZ.  Hunink MGM. MIR imaging of the menisci and cruciate igaments: a systematic review. Radiol 2003Mar; 226(3): 837–48.
11-Winters K, Tregonning R. Reliability of magnetic resonance imaging of the traumatic knee determined by arthroscopy. N Z Med J 2005; 118(1209): U1301.
12-Dejour D, Ntagiopoulos PG. The diagnostic value of clinical tests,magnetic resonsnce imaging,and instrumented laxity in differentiation of complete versus partial anterior cruciate ligament. Arthroscopy 2013Mar; 29(3): 491-9.
13-Vassilios S N, Choronopolos E, Savvidou C. MRI Efficacy in diagnosing internal lesions of the knee: a retrospective analysis. J Traum Manag Outcomes 2008Jun; 2(4):1-10.
14-Muhl C, Ahn  JM. Diagnosis of ACL and meniscal injuries: MR imaging of knee flexion versus extension compared to arthroscopy. Springer plus 2013 may 8; 2(1):213
15-Ng AW, Griffith JF, Hung EH, Law KY, Yung PS. MRI diagnostic of ACL bundle tears: value of oblique axial imaginig. Skeletal Radiol 2013Feb; 42(2): 125–6.
16-Kostov H, Arsovski O, Kostova E, Nikolov V. Diagnostic assessment in anterior cruciate ligament (ACL) tears. Prilozi 2014; 35(1): 209-18.
17-Kosaka M, Nakase J, Toratani T. Oblique coronal and oblique sagittal MRI for diagnosis of anterior cruciate ligament tears and evaluation of anterior cruciate ligament remnant tissue. Knee2014 Jan; 21(1): 54-7.
18-Nam TS1, Kim MK2, Ahn JH3. Efficacy of magnetic resonance imaging evaluation for meniscal tear in acute anterior cruciate ligament injuries. Arthroscopy2014 Apr; 30(4): 475-82
19-Yaqoob J1, Alam MS2, Khalid N. Diagnostic accuracy of Magnetic Resonance Imaging in assessment of Meniscal and ACL tear: Correlation with arthroscopy. Pak J Med Sci2015 Mar-Apr; 31(2): 263-8.