بررسی ارتباط شدت درد، علا یم بالینی، مدت دردو اختلالات الکترود یا گنوزیس در سندرم مجرای مچ دست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جراحی اعصاب و طب فیزیکی.

2 استادیار گروه جراحی اعصاب.

3 گروه ارتوپدی، بیمارستان امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: درگیری عصب مدیان در مچ دست یکی از شایع­ترین نوروپاتی­های فشاری بوده که موجب مراجعۀ بیمار به درمانگاه­های بیماران جسمی و حرکتی اعم از ارتوپدی، نورولوژی یا طب فیزیکی می­شود. برای تعیین میزان آسیب عصب از گزارش شدت درد توسط بیمار، معاینه، علایم کلینیکی و میزان اختلالات در بررسی­های الکترودیاگنوزیس (EDX) استفاده می­شود. هدف این مطالعه بررسی ارتباط میان شدت شکایت درد با علائم بالینی، مدت بیماری و یافته­های الکترودیاگنوس بود.
روش بررسی: در طی دو سال، تمام بیمارانی که برای درد دست­ها و علایم سندرم مجرای مچ دست به بیمارستان امام خمینی (ره) مراجعه نمودند از نظر شدت و مدت درد، علایم کلنیکی و الکترودیاگنوس بررسی و به کمک روش­های آماری میان آنان ارتباط­سنجی به­عمل آمد.
یافته­ها: 370  بیمار شامل 234 زن و 136 مرد با میانگین سنی 6/12±5/47 سال بررسی شدند. گزارش شدت درد 02/2±09/6 بود. اختلالات EDX در 104 بیمار خیلی خفیف (Minimal CTS)؛ و 166 بیمار، خفیف (Mild CTS)؛ و 59 بیمار متوسط Moderate CTS))؛ و در 41 بیمار گرفتاری شدید (Severe CTS) بود. بررسی­های آماری نشان داد گزارش شدت درد با اختلالات الکترودیاگنوس ارتباط معنا­داری ندارد، ولی مدت ابتلا با علایم الکترودیاگنوس ارتباط داشت (35/0 r=و 0001/0P=). لیکن میان شدت علایم بالینی با اختلالات الکترودیاگنوس ارتباط معنادار بود (54/0=r و 0001/0P=).
نتیجه­گیری: در ارزیابی شدت گرفتاری عصب مدیان در سندرم تونل کارپال لازم غیر از درد، باید به شدت علایم کلینیکی بیمار و شدت اختلالات الکتروفیزیولوژیک توجه نمود و گزارش شدت درد توسط بیمار با شدت گرفتاری عصب تطابق ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


 
1-Craig A, Richarson J. Rehabilitation of patients with neuropathies. In: Physical Medicine & Rehabilitation. 5th ed. Philadelphia: Elsevier; 2011.P. 1065-95.
2-Lo YL, Lim SH, Fook-Chong S, Lum SY, Teoh LC, Yong FC. Outcome prediction value of nerve conduction studies for endoscopic carpaltunnel surgery. J Clin Neuro muscul Dis 2012 Mar;13(3):153-8.
3-Dumitru D, Zwarts M. Focal Periphral Neuropathies. In: Electrodiagnostic Medicine. 2nded . Philadelphia: Hanley & Belfus; 2002. P. 1043- 126.
4- Azadeh H,  Dehghani M, Zarezadeh A. Incidence of trapezius myofascial trigger points in patients with the possible carpal tunnel syndrome. J Res Med Sci 2010 Sep-Oct; 15(5): 250–55.
5- Povlsen B,  Aggelakis K,   Koutroumanidis  M. Effect of age on subjective complaints and objective severity of carpal tunnel syndrome: prospective study. JRSM Short Rep2010 Dec; 1(7): 62.
6-Saeidian SR, Sayah-Bargard M, Ashrafizadeh SS, Pakseresht S, Haghdoost MR,Latifi SM. Comparative Study of Personality Traits in the Opioid- Dependent Individuals with or without Somatic Chronic Pain Complaints. Kmus j 2012; 19(6): 575-84.
7- Pogorzelski R, Kułakowska A, Halicka D, Drozdowski W. Neurological and emotional profile of carpal tunnel syndrome patients. PrzeglLek 2011; 68(5):269-73.
8-Fok M, Leung H, Lee W. Evaluation of a Hong Kong Chimese version of a self-administered questionnaire for assessing symptom severity and functional status of carpal tunnel syndrome: cross-cultural adaptation and reliability. Hong Kong Med J 2007Oct; 13(5): 342-7.
9-Azadeh H, Dehghani M, Zarezadeh A. Incidence of trapezius myofascial trigger points in patients with the possible carpal tunnel syndrome.J Res Med Sci 2010 Sep-Oct; 15(5): 250–55.
10-Povlsen B, Aggelakis K, Koutroumanidis M. Effect of age on subjective complaints and objective severity of carpal tunnel syndrome: prospective study. JRSM Short Rep 2010 Dec; 1(7): 62.
11-Atroshi I, Lyrén PE, Ornstein E, Gummesson C. The six-item CTS symptoms scale and palmar pain scale in carpal tunnel syndrome. J Hand Surg Am 2011May; 36(5):788-94.
12-Jableki CK, Andray MI, Floeter MK, Miller RG, Quartly CA, Vennix MG, "et al". Neurology 2002; 58: 1589-92.
13-Lo YL, Lim SH, Fook-Chong S, Lum SY, Teoh LC, Yong FC. Outcome prediction value of nerve conduction studies for endoscopic carpaltunnel surgery. J ClinNeuromuscul Dis 2012 Mar; 13(3):153-8.
14-Bulut T, Sener U, Yagdi S, Kazimoğlu C, Sener M. Relationship between clinical and electrophysiological results in surgically treated carpal tunnel syndrome. EklemHastalikCerrahisi 2011 Dec; 22(3):140-4.
15- Llave-Rincón A, Fernández C, Pérez M, Martínez A, Valenza M, Pareja J. Bilateral deficits in fine motor control and pinch grip force are not associated with electrodiagnostic findings in women with carpal tunnel syndrome. Am J Phys Med Rehabil 2011Jun; 90(6): 443-51.
16-Tamburin S, Cacciatori C, Praitano M, Cazzarolli C, Foscato C, Fiaschi A, "et al".  Median nerve small- and large-fiber damage in carpal tunnel syndrome: a quantitative sensory testing study. J Pain 2011 Feb; 12(2): 205-12. Epub 2010 Aug 24.
17-Nunez F, Vranceanu AM, Ring D. Determinants of pain in patients with carpal tunnel syndrome. ClinOrthopRelat Res 2010 Dec; 468(12): 3328-32.
18-Schrijver H, Gerritsen A, Strijers R, Utidehaag B, Shollten R, Vet H, "et al". Correlating nerve conduction studies and clinical outcome measures on carpal tunnel syndrome: lessons from a randomized control trial. JClinNeurophysiol 2005; 22: 216-21.
19-RempelD, Evanoff B, A madio P, KromM. Consensus Criteria for the Classification of carpal tunnel syndrome in epidemiologic studies. Am J Public Health 1998Oct; 88 (10): 1447-51.
20-Mackinnon S, Novack C. Compression Neuropathies. In: Grees's Operative hand Surgery.6thed. Philadelphia: Elsevier; 2011. P. 977-1014.