نویسنده = سید محمود لطیفی
بررسی رابطۀ برخی از ویژگی‌های دموگرافیک با کیفیت خواب نوجوانان در شهر اهواز1394

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 475-484

اشرف السادات حکیم؛ فاطمه دره قائدی؛ سید محمود لطیفی؛ نیره خاشعی


مقایسۀ اختلال صداهای گفتاری در کودکان عقب‌ماندۀ آموزش‌پذیر فارس زبان و عرب_فارس زبان

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 51-56

حسن خرم‌شاهی؛ فرزانه عربعلی؛ سید محمود لطیفی


بررسی میزان شیوع اختلالات عضلانی_اسکلتی و رابطۀ آن با شاخص توانمندی کاری در فیزیوتراپیست‌های شاغل در شهر اهواز: 1393

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 93-104

سنا شرهانی نژاد؛ مجید روانبخش؛ فرزاد فرجی خیاوی؛ سید محمود لطیفی