بررسی میزان شیوع اختلالات عضلانی_اسکلتی و رابطۀ آن با شاخص توانمندی کاری در فیزیوتراپیست‌های شاغل در شهر اهواز: 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت توانبخشی، مرکز تحقیقات توانبخشی اسکلتی- عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات توانبخشی اسکلتی- عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات توانبخشی اسکلتی- عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 گروه آمار حیاتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: توانمندی کاری به­عنوان شاخصی در برنامه­های ارتقای سلامتی و جلوگیری از بیماری­ها توسط مدیران، کارفرمایان، بیمه­ها و غیره استفاده می­شود. فیزیوتراپیست­ها به­دلیل تماس مستقیم با بیماران متعدد، فعالیت و وضعیت­های جسمانی ثابت و تکراری حین کار، مستعد درگیری با مشکلات ناشی از کار و بروز اختلالات عضلانی-اسکلتی می­باشند. این پژوهش با هدف کلی تعیین میزان شیوع اختلالات عضلانی-اسکلتی و رابطۀ آن با شاخص توانمندی کاری در فیزیوتراپیست­ها انجام گرفته است.
روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی_تحلیلی بود و داده­ها به­صورت مقطعی گردآوری شد. جامعۀ پژوهش، فیزیوتراپیست­های شهر اهواز بودند. ابزار گردآوری داده­ها شامل پرسش­نامۀ نوردیک جهت تعیین میزان شیوع اختلالات عضلانی-اسکلتی و پرسش­نامۀ شاخص توانمندی کاری برای تعیین نمرۀ توانمندی کاری بود. تجزیه و تحلیل داده­ها به­وسیلۀ نرم­افزار SPSS و با استفاده از آزمون­های همبستگی اسپیرمن، مربع کای و دقیق فیشر انجام گرفت.
یافته‌ها: پاسخگویان(48 درصد) از نظر شاخص توانمندی کاری در گروه متوسط بودند. نواحی کمر و گردن بیشترین میزان شیوع آسیب را داشتند. ارتباط معناداری میان شاخص توانمندی کاری و اختلالات در نواحی کمر (019/0=P) و گردن (017/0=P) و نیز جنسیت (005/0=P) و نوع محل کار (027/0=P) مشاهده شد، اما اختلالات عضلانی-اسکلتی با ویژگی­های دموگرافیک ارتباط معناداری نداشت (05/0<P).
نتیجه­گیری: یافته­ها حاکی از شیوع بالای مشکلات عضلانی-اسکلتی در فیزیوتراپیست­ها بود. تصمیم­گیری­های مدیریتی و درمانی در جهت کاهش و برطرف­سازی مشکلات عضلانی-اسکلتی، افزایش کیفیت خدمات و در نهایت بهبود توانمندی کاری فیزیوتراپیست­ها می­تواند زمینه­ساز بهبود بهره­وری کار آن­ها باشد.

کلیدواژه‌ها


-LaDou J. Current occupational & environmental medicine.4 th ed. Newyork: McGraw-Hill; 2007.
2-Saadat E. Human Resource Management. Tehran: The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT); 2007.
3-Blustein D. The psychologyof working: A new perspective for career development, counseling, and public policy: Routledge; 2006.
4-Darragh AR, Huddleston W, King P. Work-related musculoskeletal injuries and disorders among occupational and physical therapists. American Journal ofOccupational Therapy 2009; 63(3): 351-62.
5-Smith DR, Sato M, Miyajima T, Mizutani T, Yamagata Z. Musculoskeletal disorders self-reported by female nursing students in central Japan: a complete cross-sectional survey. International journal of nursing studies 2003;40(7):725-9.
6-Choobineh A, Movahed M, Tabatabaie SH, Kumashiro M. Perceived demands and musculoskeletal disorders in operating room nurses of Shiraz city hospitals. Industrial health 2010; 48(1): 74-84.
7-Choobineh A, Tabatabaei SH, Behzadi M. Musculoskeletal problems among workers of an Iranian sugar-producing factory. International journal of occupational safety and ergonomics 2009;15(4):419.
8-Choobineh A, Motamedzade M, Kazemi M, Moghimbeigi A, Heidari Pahlavian A. The impact of ergonomics intervention on psychosocial factors and musculoskeletal symptoms among office workers. International Journal of Industrial Ergonomics 2011;41(6):671-6.
9-Ohlsson K, Attewell R, Skerfving S. Self-reported symptoms in the neck and upper limbs of female assembly workers: impact of length of employment, work pace, and selection. Scandinavian journal of work, environment & health 1989 Feb; 15(1): 75-80.
10-Choobineh A, Tabatabaei SH, Mokhtarzadeh A, Salehi M. Musculoskeletal problems among workers of an Iranian rubber factory. Journal of occupational health. 2007; 49(5): 418-23.
11-Daraiseh N, Cronin S, Davis L, Shell R, Karwowski W. Low back symptoms among hospital nurses, associations to individual factors and pain in multiple body regions. International Journalof Industrial Ergonomics 2010; 40(1): 19-24.
12-Alnaser MZ. Occupational musculoskeletal injuries in the health care environment and its impact on occupational therapy practitioners: a systematic review. Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation 2007; 29(2): 89-100.
13-Molumphy M, Unger B, Jensen GM, Lopopolo RB. Incidence of work-related low back pain in physical therapists. Physical therapy 1985; 65(4): 482-6.
14-Adegoke BO, Akodu AK, Oyeyemi AL. Work-related musculoskeletal disorders among Nigerian Physiotherapists. BMC Musculoskeletal Disorders 2008; 9(1): 112.
15-David G. Ergonomic methods for assessing exposure to risk factors for work-related musculoskeletal disorders. Occupational Medicine 2005; 55(3): 190-9.
16-Hignett S, McAtamney L. Rapid entire body assessment (REBA). Applied ergonomics 2000; 31(2): 201-5.
17-Palmer K, Smith G, Kellingray S, Cooper C. Repeatability and validity of an upper limb and neck discomfort questionnaire: the utility of the standardized Nordic questionnaire. Occupational Medicine 1999; 49(3):171-5.
18-Kuorinka I, Jonsson B, Kilbom A, Vinterberg H, Biering-Sørensen F, Andersson G, "et al". Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. Applied ergonomics 1987; 18(3): 237-3.
19-Alavinia SM, De Boer A, Van Duivenbooden J, Frings-Dresen M, Burdorf A. Determinants of work ability and its predictive value for disability. Occupational Medicine 2009; 59(1): 32-7.
20-Fischer FM, Borges F, Rotenberg L, Latorre MR, Soares NS, Rosa P, "et al".Work ability of health care shift workers: what matters? Chronobiology international 2005; 23(6):1165-79.
21-Martinez MC, Latorre MdRDd. Health and work ability among office workers. Revista de Saúde Pública 2006; 40(5): 851-8.
22-Sörensen LE, Pekkonen MM, Männikkö KH, Louhevaara VA, Smolander J, Alén MJ. Associations between work ability, health-related quality of life, physical activity and fitness among middle-aged men. Applied ergonomics 2008; 39(6): 786-91.
23-Tengland P-A. The conceptof work ability. Journal of Occupational Rehabilitation 2011; 21(2): 275-85.
24-Hasselhorn HM. Work ability-concept and assessment. Germany: University of Wuppertal; 2008.
25-Kumashiro M. Aging and work: CRC Press; 2003.
26-De Zwart B, Frings‐Dresen M, Van Duivenbooden J. Test–retest reliability of the Work Ability Index questionnaire. Occupational Medicine 2002; 52(4): 177-81.
27-Ilmarinen J. The work ability index (WAI). Occupational Medicine 2007; 57(2): 160.
28-Cromie JE, Robertson VJ, Best MO. Work-related musculoskeletal disorders in physical therapists: prevalence, severity, risks, and responses. Physical therapy 2000; 80(4): 336-51.
29-Abdolalizadeh M, Arastoo A, Ghsemzadeh R, Montazeri A, Ahmadi K, Azizi A. The psychometric properties of an iranian translation of the work ability index (WAI) questionnaire. Journal of Occupational Rehabilitation 2012; 22(3): 401-8.
30-Salik Y, Özcan A. Work-related musculoskeletal disorders: a survey of physical therapists in Izmir-Turkey. BMC Musculoskeletal Disorders 2004 Agu; 5(27).
31-Alrowayeh HN, Alshatti TA, Aljadi SH, Fares M, Alshamire MM, Alwazan SS. Prevalence, characteristics, and impacts of work-related musculoskeletal disorders: a survey among physical therapists in the State of Kuwait. BMC Musculoskeletal Disorders 2010; 11(1): 116.
32-Rugelj D. Low back pain and other work-related musculoskeletal problems among physiotherapists. Applied ergonomics 2003; 34(6): 635-9.
33-West DJ, Gardner D. Occupational injuries of physiotherapists in North and Central Queensland. Australian Journal of Physiotherapy 2001; 47(3):179-86.
34-Holder NL, Clark HA, DiBlasio JM, Hughes CL, Scherpf JW, Harding L, "et al". Cause, prevalence, and response to occupational musculoskeletal injuries reported by physical therapists and physical therapist assistants. Physical therapy 1999; 79(7): 642-52.
35-Glover W, McGregor A, Sullivan C, Hague J. Work-related musculoskeletal disorders affecting members of the Chartered Society of Physiotherapy. Physiotherapy 2005; 91(3): 138-47.
36-McMahon M, Stiller K, Trott P. The prevalence of thumb problems in Australian physiotherapists is high: an observational study. Australian Journal of Physiotherapy 2006; 52(4): 287-92.
37-Kiss P, Walgraeve M, Vanhoorne M. Assessment of work ability in aging fire fighters by means of the Work Ability Index Preliminary results. Archives of public health 2002; 60(3-4): 233-43.
38-Costa G, Sartori S, Bertoldo B, Olivato D, Antonacci G, Ciuffa V, "et al". Work ability in health care workers. International Congress Series 2005 Jun; 1280: 264-69..
39-Chiu M-C, Wang M-JJ, Lu C-W, Pan S-M, Kumashiro M, Ilmarinen J. Evaluating work ability and quality of life for clinical nurses in Taiwan. Nursing outlook 2007; 55(6): 318-26.