مقایسۀ اختلال صداهای گفتاری در کودکان عقب‌ماندۀ آموزش‌پذیر فارس زبان و عرب_فارس زبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گفتار و زبان، دانشکدۀ توان‌بخشی، مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 آموزش و پرورش استثنایی شهرستان اهواز، اهواز، ایران.

3 گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکدة بهداشت، مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: کودکان مبتلا به اختلال صداهای گفتاری ((Speech Sound Disorders عمده­ترین گروه از مراجعه­کننده به آسیب­شناسان گفتار و زبان را تشکیل می­دهند. هدف از این مطالعه، مقایسۀ اختلال در صداهای گفتاری در کودکان عقب ماندۀ آموزش­پذیر فارس زبان و عرب_فارس زبان است.
روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بود. تعداد افراد شرکت­کننده 354 نفر بود. 142 نفر تک­زبانه بودند و 212 نفر دو زبانه عرب_فارس زبان بودند. سن شرکت­کنندگان در پژوهش بین 5 تا 10 سال بود. این پژوهش فقط در جنس مذکر انجام شد. از آزمون­های رسمی و غیر رسمی در تشخیص اختلال صداهای گفتاری استفاده شد. یافته­ها با استفاده از نسخۀ 18 نرم­افزار آماری SPSS آنالیز شد. مقایسۀ اختلال در دو گروه تک­زبانه و دو زبانه با آزمون کای اسکوئر انجام شد.
یافته­ها: شیوع اختلال در صداهای گفتاری در کودکان عقب­ماندۀ ذهنی تک­زبانۀ 43 درصد و در دو زبانه­ها 9/17 بود. 0001/0= pبود. یافت­ها ارتباط معناداری بین اختلال در صداهای گفتاری و دو زبانگی نشان داد. 
نتیجه­گیری: یافته­ها در مقایسه با متون مشخص کرد که اختلال در صداهای گفتاری در کودکان عقب­ماندۀ ذهنی نسبت به کودکان سالم شیوع بالاتری داشت. هم­چنین این اختلال در کودکان تک­زبانه شایع­تر بود و این اثر مثبت دو زبانگی را بر روی اختلال در صداهای گفتاری در کودکان عقب­ماندۀ ذهنی نشان داد.
 

کلیدواژه‌ها


1-Mortimer J, Rvachew S. A longitudinal investigation of morpho-syntax in children with Speech Sound Disorders. J Commun Disord 2010; 43(1): 61–76.
2-Namasivayama AK, Pukonen M, Goshulak D, Yud VY, Kadis DS, Kroll R,"et al". Relationship between speech motor control and speech intelligibility in children with speech sound disorders. J Commun Disord 2013 May-Jun; 46(3): 264-80.
3-Bowen C. Children Speech Sound Disorders.1st ed. Oxford: Wiley-Blackwell publication;  2009.
4-Shriberg LD. Diagnostic markers for child speech –sound disorders: introductory comments. Clinical Linguistic & Phonetics 2003; 17(7): 501–505.
5-Shriberg LD, Tomblin JB, McSweeny JL. Prevalence of Speech Delay in 6- year- old children and comorbidity with language impairment. J Speech Lang Hear Res 1999; 42:1461-1481.
6-Campbell TF, Dollaghan CA, Rockette HE, Paradise JL, Feldman HM, Shriberg LD, "et al". Risk factors for speech delay of unknown origin in 3 –years old children. Child Dev 2003 Apr-Mar; 74(2): 346–357.
7-McKinnon DH, McLeod SH. The Prevalence of Stuttering, Voice and Speech-Sound Disorders in Primary School Students in Australia, Language, Speech & Hearing Services In Schools 2007Jan; 38: 5–15.
8-Sander E K. When are speech sounds learned? Journal of Speech and Hearing Disorders 1972; 37(1): 55–63.
9-Shriberg LD. Childhood speech sound disorders: From post behaviorism to the post genomic era. In Paul R, Flipsen P. Speech sound disorders in children. San Diego, CA: Plural; 2009.P.1-33.
10-Yavas M, Goldstein B. Phonological assessment and treatment of  bilingual speakers. American Journal of Speech- Language Pathology 1998; 7(2): 49–60.
11-Dodd B. Differential Diagnosis and Treatment of Children with Speech Disorder. 2 nd ed. London: Whurr Publishers; 2006. P. 235-237.
12-Dodd BJ. A Comparsion of phonological system of mental age matched  normal, severly abnormal and Down syndrome children. British Journal of Disorders of communication 1976; 11: 27-42.
13-Ghasisin L,Ahmadi T, Mostajeran F, Moazam M, Derakhshande F. Evaluating the reliability and validity of phonetic information test innormal 5-6 year-old children in Isfahan City. Journal of Rehabilitation Research 2013June-Jul; 9(2): 153-160.