بررسی رابطۀ برخی از ویژگی‌های دموگرافیک با کیفیت خواب نوجوانان در شهر اهواز1394

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه پرستاری.مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماری-های مزمن، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری.دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 مربی گروه آمار و اپیدمیولوژی.پژوهشکدۀ سلامت، مرکز تحقیقات دیابت، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری.- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: خواب ناکافی و نامناسب باعث مشکلات جدی در سلامت جسمی و روحی می­شود و کیفیت زندگی نوجوان را تحت تأثیر قرار می­دهد. هدف از این مطالعه تعیین رابطۀ ویژگی­های دموگرافیک با کیفیت خواب نوجوانان در شهر اهواز می­باشد.
روش بررسی: در این مطالعۀ توصیفی- مقطعی، 310 نوجوان 20-15 سال به روش تصادفی از مراکز بهداشتی شهر اهواز(1394) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها شامل دو پرسش­نامه، اطلاعات دموگرافیک و استاندارد کیفیت خواب پیتزبورگ می­باشد. برای تحلیل داده­ها از نسخۀ 21 نرم­افزار SPSS و روش­های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
یافته­ها: میانگین سن افراد شرکت­کننده 5/1±5/17 می­باشد. 166 نفر(5/53 درصد) از نوجوانان دارای کیفیت خواب مناسب و 144 نفر(5/46 درصد) دارای کیفیت خواب نامناسب بودند. میانگین ساعت به رختخواب رفتن نوجوانان 3/2±5/0 بامداد بوده است و ساعت بیدارشدن آنها 2±3/8 صبح می­باشد. نوجوانان شهر اهواز برای به خواب رفتن به 1/28±31 دقیقه زمان نیاز داشتند و در کل،  متوسط زمان خوابشان 5/1±3/6 ساعت بوده است. بین سن و محل سکونت با کیفیت خواب، رابطۀ معناداری وجود داشت (048/0>P)، اما کیفیت خواب با قومیت و سطح تحصیلات رابطه­ای نداشت.
نتیجه­گیری: با توجه به یافته­های مطالعه بیش از نیمی از نوجوانان دارای کیفیت و کمیت خواب پایین می­باشند که در این راستا سیاست­های جدی برای ارتقاء خواب مناسب، ضروری است.

کلیدواژه‌ها


1-Memarian R. Application of nursing concepts and theories. 2, editor. Tehran: Tarbiat Modarres University; 2012. 161-71 . [In Persian].
2-Shochat T, Cohen-Zion M, Tzischinsky O. Functional consequences of inadequate sleep in adolescents; systematic review. Sleep Medicine Reviews. 2014;18(1):75-87.
3-Beebe DW. Cognitive, behavioral, and functional consequences of inadequate sleep in children and adolescents. Pediatric Clinics of North America. 2011;58(3):649-65.
4-Kemal Sayar M, Meltem Arikan M, Tulin Yontem M. Sleep quality in chronic pain patients. Can J Psychiatry. 2002;47:844-8.
5-Zerouali Y, Jemel B, Godbout R. The effects of early and late night partial sleep deprivation on automatic and selective attention: An ERP study. Brain research. 2010;1308:87-99.
6-Fortier-Brochu É, Beaulieu-Bonneau S, Ivers H, Morin CM. Relations between sleep, fatigue, and health-related quality of life in individuals with insomnia. Journal of psychosomatic research. 2010;69(5):475-83.
7-Hajhashemkhani M, Dalvandi A, Kashaninia Z, Javadi M, Biglarian A. The Relationship between Family Health Promoting Lifestyle and Sleep Habits in Children 6 to 11 Years old. J Mazandaran Univ Med Sci. 2015;25(127):92-9.
8-Hockenberry MJ, Wilson D. Wong`s nursing care of infants and children. 10, editor: Elsevier Mosby-Year Book; 2015.PP. 651-83.
9-M. Shoghy, Khanjari S, F. Farmany, F. Hosseini. SLEEP HABITS OF SCHOOL AGE CHILDREN. Iran Journal of Nursing. 2005;18(41):131-8. [In Persian].
10-Leger D, Beck F, Richard J-B, Godeau E. Total sleep time severely drops during adolescence. Plos one. 2012;7(10):e45204.
11-Merikanto I, Lahti T, Puusniekka R, Partonen T. Late bedtimes weaken school performance and predispose adolescents to health hazards. Sleep Medicine. 2013;14(11):1105-11.
12-Dewald JF, Meijer AM, Oort FJ, Kerkhof GA, Bögels SM. The influence of sleep quality, sleep duration and sleepiness on school performance in children and adolescents: A meta-analytic review. Sleep Medicine Reviews. 2010;14(3):179-89.
13-Eaton DK, Mcknight-Eily LR, Lowry R, Perry GS, Presley-Cantrell L, Croft JB. Prevalence of insufficient, borderline, and optimal hours of sleep among high school students–United States, 2007. Journal of Adolescent Health. 2010;46(4):399-401.
14-Diekelmann S, Born J. The memory function of sleep. Nature Reviews Neuroscience. 2010;11(2):114-26.
15-Paiva T, Gaspar T, Matos MG. Mutual relations between sleep deprivation, sleep stealers and risk behaviours in adolescents. Sleep Science. 2016;9(1):7-13.
16-Dregan A, Armstrong D. Adolescence sleep disturbances as predictors of adulthood sleep disturbances—a cohort study. Journal of Adolescent Health. 2010;46(5):482-7.
17-Amagai Y, Ishikawa S, Gotoh T, Kayaba K, Nakamura Y, Kajii E. Sleep Duration and Incidence of Cardiovascular Events in a Japanese Population: The Jichi Medical School Cohort Study. Journal of Epidemiology. 2010;20(2):106-10.
18-Mirzaei N, Nasiri T, Fatemi M. The prevalence of sleep disorders in North Khorasan University of Medical Sciences in Year 91. Abstracts of articles the Eighth Congress of Medical Sciences, University of East country. 2013;1(1). [In Persian].
19-Ghoreishi A, Aghajani AH. Sleep quality in Zanjan university medical students. Tehran University Medical Journal. 2008;66(1):61-7. [In Persian].
20-Talaei A. Assessment the rules of demographic variables and body mass index in sleep quality among medical students. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2012;14(54):9-132. [In Persian].
21-Sweileh WM, Ali IA, Sawalha AF, Abu-Taha AS, Zyoud Seh, Al-Jabi SW. Sleep habits and sleep problems among Palestinian students. Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2011;5(1):25.
22-Carskadon MA, Vieira C, Acebo C. Association between puberty and delayed phase preference. Sleep New York 1993;16:258.
23-Hysing M, Pallesen S, Stormark KM, Lundervold AJ, Sivertsen B. Sleep patterns and insomnia among adolescents: a population‐based study. Journal of sleep research. 2013;22(5):549-56.
24-Matthews KA, Hall M, Dahl RE. Sleep in healthy black and white adolescents. Pediatrics. 2014;133(5):e1189-e96.
25-Yılmaz K, Kılınçaslan A, Aydın N, Kul S. Understanding sleep habits and associated factors can help to improve sleep in high school adolescents. The Turkish journal of pediatrics. 2011;53:430-6.
26-Lai PP, Say YH. Associated Factors of Sleep Quality and Behavior among Students of Two Tertiary Institutions in Northern Malaysia. The Medical journal of Malaysia. 2013;68(3):195-203.
27-Merdad RA, Merdad LA, Nassif RA, El-Derwi D, Wali SO. Sleep habits in adolescents of Saudi Arabia; distinct patterns and extreme sleep schedules. Sleep medicine. 2014;15(11):1370-8.
28-Zhou HQ, Shi WB, Wang XF, Yao M, Cheng GY, Chen PY, et al. An epidemiological study of sleep quality in adolescents in South China: a school‐based study. Child: care, health and development. 2012;38(4):581-7.
29-Paiva T, Gaspar T, Matos MG. Sleep deprivation in adolescents: correlations with health complaints and health-related quality of life. Sleep medicine. 2015;16(4):521-7.
30-Jiang X, Hardy LL, Baur LA, Ding D, Wang L, Shi H. Sleep duration, schedule and quality among urban Chinese children and adolescents: associations with routine after-school activities. Plos one. 2015;10(1).
31-Amaral O, Garrido A, Pereira C, Veiga N, Serpa C, Sakellarides C. Sleep patterns and insomnia among portuguese adolescents: a cross-sectional study. Atención Primaria. 2014;46:191-4.
32-Manni R, Ratti M, Marchioni E, Castelnovo G, Murelli R, Sartori I, et al. Poor sleep in adolescents: A study of 869 17‐year‐old Italian secondary school students. Journal of sleep research. 1997;6(1):44-9.
33-Roeser K, Eichholz R, Schwerdtle B, Schlarb AA, Kübler A. Relationship of sleep quality and health-related quality of life in adolescents according to self-and proxy ratings: a questionnaire survey. Frontiers in psychiatry. 2012;3.
34-Levy D, Gray-Donald K, Leech J, Zvagulis I, Pless IB. Sleep patterns and problems in adolescents. Journal of Adolescent Health Care. 1986;7(6):386-9.
35-Hoefelmann LP, da Silva Lopes A, da Silva KS, Moritz P, Nahas MV. Sociodemographic factors associated with sleep quality and sleep duration in adolescents from Santa Catarina, Brazil: what changed between 2001 and 2011? Sleep medicine. 2013;14(10):1017-23.
36-Heidari A, Ehtesham Zade P, Marashi M. The relationship between the severity of insomnia, sleep quality, drowsiness and disturbance in mental health and academic performance of girls. Journal of woman and Culture. 2010;1(4):65-76.
37-Loessl B, Valerius G, Kopasz M, Hornyak M, Riemann D, Voderholzer U. Are adolescents chronically sleep‐deprived? An investigation of sleep habits of adolescents in the Southwest of Germany. Child: care, health and development. 2008;34(5):549-56.
38-Amaral MOP, de Figueiredo Pereira CM, Martins DIS, Sakellarides CT. Prevalence and risk factors for insomnia among Portuguese adolescents. European journal of pediatrics. 2013;172(10):1305-11.
39-Kong AP, Wing Y-K, Choi KC, Li AM, Ko GT, Ma RC, et al. Associations of sleep duration with obesity and serum lipid profile in children and adolescents. Sleep medicine. 2011;12(7):659-65.