بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی، تراکم‌پذیری و حرکتی پودر و قرص مکیدنی موسیلاژ به دانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فارماسیوتیکس، دانشکدۀ داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اثرات درمانی موسیلاژ به دانه در تسکین سرفه و رفع علائم آسم و همچنین مطالعات حیوانی مرتبط، هدف این مقاله بررسی دو روش خشک کردن و خصوصیات حرکتی پودر جهت تهیۀ قرصی مکیدنی می­باشد.
روش بررسی: با حدود صد گرم پودر موسیلاژ خشک­ شده با دو روش گرم آون و سرد لیوفلیزاسیون و انجام گرانولاسیون مرطوب و استفاده از یک دستگاه قرص­زنی تک­سمبه­ای، قرصهای 800 میلی­گرمی در اندازه­های گرانولی 212، 500، 710، 850 و 1700 میکرون تهیه و از نظر خواص فیزیکو شیمیایی، پرس­پذیری، چینش ذره­ای، استحکام کششی و قدرت حرکتی مورد آزمایش قرار گرفتند.
یافته­ها: دانسیتۀ پودر حاصل شده به روش سرد حدود 60 درصد کمتر از روش گرم بود. اندیس پرس­پذیری و نسبت هاسنر نیز با توجه به نتایج 8 و 10 برای اندیس "پرس­پذیری" و 9/0 و 1 برای نسبت "هاسنر" به­ترتیب 20 و 10 درصد تفاوت داشتند. درصد خلل و فرج به­ترتیب 7/0 برای روش سرد و 25/0 برای روش گرم به­دست آمد. زاویۀ سکون حاصل برای پودر تهیه شده به روش سرد 23 و برای روش گرم 28 درجه بود. مقایسۀ  قدرت (بار) خرد شوندگی (Strength) برای اندازه­های ذره­ای متفاوت پودر خشک شده در سرما (پودر انتخابی برای تهیۀ قرص) رابطۀ مستقیم و برای آزمایش فرسایش نسبت معکوس داشت.
نتیجه­گیری: قرصهای تهیه شده از موسیلاژ خشک شده با روش سرد (لیوفلیزاسیون) و با اندازه­های ذره­ای درشت­تر از کیفیت مطلوب­تری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


1-Eichie FE, Kudechinbu, Ao. Effect of particle size of granules on some mechanical properties of paracetamol tablets. Af J Biotech 2009 Nov; 8 (21): 5913-5916.
2-Stanifort J, Powder flow. In: Aulton M, editor. Pharmaceutics: The Sciences of Dosage form design Edinburg. 2nd ed. UK: Churchill Livingstone; 2002. P. 197-210.
3-Echie FE. Kudehinbu Ok, Ubumwangho MU. Effected of particle size on the dissolution characteristics of aspirin. Nig J Pharm 2005; 4: 70-74.
4-Mullarney MP, Leyva N. Modeling pharmaceutical powder flow performance using particle size distribution data. Tharm Tech 2009; 33(3): 126-134.
5-Mirhosseini H, Tabatabaee Amid B. Effect of different drying techneques on flowabilitycharectristics and chemical properties of natural carbohydrate-protein Gum from during fruit seed. Chemistry Central Journal 2013; 7:1-14.
6-Sundaram J, Durance TD. Water Sorption and physical properties of locust bean gum pectin starch composite gel fried using different drying methods. Food Hydrocol 2008; 22: 1352-1361.
7-Kulkarni GT, Gowthamarajan K, Rao BG. Evaluation of binding property of Plantago Ovata and Trigonella Foenum Gracecum mucilage. Indian Drugs 2002; 39: 422-425.
8-Patel DM, Prajapati DG, Patel NM. Seed mucilage from Ocimum americanum as disintegrant in tablets: Separation and evaluation. Indian J Pharm Sci 2007; 69: 431-434.
9-Mithal BM, Kasid JL. Evaluation of suspending properties of Plantago ovata (Isapaghula) seed husk. Indian J Pharm Sci 1965; 27: 331-335.
10-Mithal BM, Kasid JL. Evaluation of emulsifying properties of Plantago ovata (Isapaghula) seed husk. Indian J Pharm Sci 1964; 26: 316-319.
11-Kulkarni D, Dwivedi AK, Sarin JPS. Tamarind seed Polyose: A potential polysaccharides for sustained release of verapamil hydrochloride as a model drug. Indian J Pharm Sci 1997; 59: 1-7.
12-Patel NC, Shah VN, Mahajan AN, Shah DA.Isolation of mucilage from Cydonia vulgaris pers. seeds and its evaluation as superdisintegrant. J of apply pharmace sci 2011; 1 (4): 110-114.
13-Patel N.C., Padaya TP., Shah VN., Mahajan AN. Isolation of mucilage from cydonia vulgaris pers. seeds and its evaluation as a tablet binder. International Int. J. Pharm and pharmace. 2011; 3 (4): 1-5.
14-Janbaz KH, Shabbir A, Mehmood MH, Gilani AH. In sight into mechanism underlying the medicinal use of Cydonia oblonga in gut and air ways this orders. J Anim and plant sci 2013; 23 (1): 330-336
15-Meka VS, Nali SR, Somga AS, Kopalli VRM. Characterization and in vitro drog release studies of a natural polysaccharide Terminalia catappa gum(badam gum). AAPS Pharm Sci tech 2012; 13(4): 1451-1464.
16-British Pharmacopoeia. London: Her Majesty’s Stationary Office, 2004.
17-Itol AO. Piipel N. Tableting Chraacteristic of metronindazol formulation. Int J Pharm 1986; 31: 99-105.
18-Brook Db, Marshall K. Crussing strength of compressed tablets: Coparision of Testers. J Pharm 1968 Mar; 57(3): 481-484.
19-Fell Jt, Newton JM. Determination of tablet strength by diametral compression test. J pharm Sci 1970; 59: 688-691.
20-Eichie Fe, Okor RS, Esi O. Matrix release from tablets prepared with aqueous dispersion of an acrylate (a water insoluble) copolymer as binder. Int J Helth Res 2008: 2235-240.
21-Vachon MG, Chulia D. The use of energy indices in estimating powder compaction functionality of mixlures in pharmaceutical tableting. Int J Pharm 1999; 177: 183-200.
22-Alebiowu G, Itiola AO. The effect of stage of mechanical properties of paracetamol table formulations. L. Pregelatinzation of starch binders. Acta Pharm 2003; 53: 231-237.
23-Santl M, ILIC I, Vrecer F, Baumgartner S. A compressibility and compactability study of real tableting mixtures:   The effect of granule particle size. Acta pharm 2012; 62: 325-340.
24-Oker Rs, Eichie FE Ngwa CN. Correlation Between tablets mechanical strength and brittle fracture tendency, pharm. Pharmacol Commum 1998; 4: 511-513..