بررسی آزمایشگاهی ریزنشت اینله‌های ساخته شده از کامپوزیت رزین پس از استفاده از دو روش آماده‌سازی سطحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: برای افزایش­ گیر میکرو مکانیکی اینله­های کامپوزیتی، آماده­سازی سطح داخلی آن انجام می­گردد. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه­ای میزان ریزنشت اینله­های کامپوزیتی با دو روش آماده­سازی سطحی می­باشد. 
روش بررسی: از 75 دندان پره­مولر سالم انسانی اینله­های کامپوزیتی تهیه شد. پس از تراش حفره، همة نمونه­ها به صورت کامپوزیت غیرمستقیم ترمیم شدند. پس از برداشت اینله­ها، نمونه­ها بسته به نوع آماده­سازی به 3 گروه n=25)) تقسیم شدند: گروه ماسه­سایی با ذرات Al2O350 میکرونی، گروه اچ با اسید هیدروفلوریک5/9 درصد و گروه کنترل. اینله­ها توسط سمان رزینی سمان شدند. ترموسایکلینگ نمونه­های آماده شده در دمای  oC55-5 به تعداد 500 دور انجام شد. نمونه­های آماده شده برش داده شدند و زیر استریومیکروسکوپ ارزیابی شدند تا میزان نفوذ رنگ در دیواره­ها مشخص شود. داده­ها تحت آنالیز آزمونهای آماری کروسکال ویلاس و من­ویتنی قرار گرفتند.
یافته­ ها: استفاده از ماسه­سایی جهت آماده­سازی سطحی موجب کاهش معنا­داری در میزان ریزنشت نسبت به گروه­های دیگر می­شود (030/0P=). همچنین مقایسة دو به دوی گروه­های مورد مطالعه نشان داد بین دو گروه ماسه­سایی و اسید هیدروفلوریک ( 0385/0P=) میزان ریزنشت با ماسه­سایی به حد قابل ملاحظه­ای کمتر بود.
نتیجه­ گیری: نتایج مطالعة حاضر نشان­دهندة این­ است که ماسه­سایی به کمک ذرات Al2O3 موجب بیشترین کاهش در ریزنشت اینله­های کامپوزیتی در مقایسه با اسید هیدروفلوریک می­شود.

کلیدواژه‌ها


1-Samimi P, Jafarzadeh M. Effect of temporary cement contains ougenol bond strength of composite to dentin. Isfahan: Isfahan Medical University; 2001.
2-Peutzfeldt A, Asmussen E. The effect of postcuring on quantity of remaining double bonds, mechanical properties, and in vitro wear of two resin composites. J Dent 2000;28(6):447-52.
3-Lucena-Martín C, González-López S, Navajas-Rodriguez de Mondelo JM. The effect of various surface treatments and bonding agents on the repaired strength of heat-treated composites. J Prosthet Dent 2001;86(5):481-8.
4-Kupiec KA, Barkmeier WW. Laboratory evaluation of surface treatments for composite repair. Oper Dent 1996;21(2):59-62.
5-Shahdad SA, Kennedy JG. Bond strength of repaired anterior composite resins: an in vitro study. J Dent 1998;26(8):685-94.
6-Bouschlicher MR, Cobb DS, Vargas MA.  Effect of two abrasive systems on resin bonding to laboratory-processed indirect resin composite restorations. J Esthet Dent 1999; 11(4):185-96.
7-Brosh T, Pilo R, Bichacho N, Blutstein R. Effect of combinations of surface treatments and bonding agents on the bond strength of repaired composites. J Prosthet Dent 1997; 77(2): 122-6. 
 8-Pamir T, Türkün M. Factors affecting microleakage of a packable resin composite: an in vitro study. Oper Dent 2005;30(3):338-45.
9-Sarac YS, Eser K, Beydemir B, Akbay T. The effects of different metal surface treatments on marginal microleakage in resin-bonded restorations. Turk J Med Sci 1998;28:685-9.
10-Reis Lda S, Chinelatti MA, Corona SA, Palma-Dibb RG, Borsatto MC. Influence of air abrasion preparation on microleakage in glass ionomer cement restorations. J Mater Sci Mater Med 2004;15(11):1213-6.
11-Dall’Oca S, Papacchini F, Goracci C, Cury AH, Suh BI, Taby FR, et al. Effect of oxygen inhibition on composite repair strength over time. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 2007; 81(2):493-8.
12-D’Arcangelo C, Vanini L. Effect of three surface treatments on the adhesive properties of indirect composite restorations. J Adhes Dent 2007;9(3):319-26.
13-Rodrigues SA Jr, Ferracane JL, Della Bona A. Influence of surface treatments on the bond strength of repaired resin composite restorative materials. Dent Mater 2009;25(4):442-51.
14-Ozel Bektas O, Eren D, Herguner Siso S, Akin GE. Effect of thermocycling on the bond strength of composite resin to bur and laser treated composite resin. Lasers Med Sci 2012;27(4):723-8.
15-Zarrati S, Mahboub F. Marginal adaptation of indirect composite, glass-ceramic inlays and direct composite: an in vitro evaluation. J Dent (Tehran) 2010;7(2):77-83.
 16-Summit JB, Robbins JW, Schwartz RS, eds. Fundamentals of operative dentistry: a contemporary approach. 3rd ed. Chicago: Quintessence; 2006. p. 572-3.
 1 7-Roberson TM, editor.  Sturdevant's art & science of operative dentistry. 5th ed. St. Louis, Mo. : Mosby Elsevier; 2006. p. 519-520.           
18-Simi B, Suprabha B. Evaluation of microleakage in posterior nanocomposite restorations with adhesive liners. J Conserv Dent 2011;14(2):178-81.
19-Van Dijken JW. Direct resin composite inlays/ onlays: an 11 year follow–up. J Dent 2000;28(5):299-306 .
 20-Daronch M, Rueggeberg FA, De Goes MF. Monomer conversion of pre-heated composite. J Dent Res 2005;84(7):663-7.
21-Lovell LG, Newman SM, Bowman CN. The effects of light intensity, temperature, and comonomer composition on the polymerization behaviour of dimethacrylate dental resins. J Dent Res 1999;78(8):1469-76.
22- Lucena-Martín C, González-López S, Navajas-Rodríguez de Mondelo JM. The effect of various surface treatments and bonding agents on the repaired strength of heat- treated composites. J Prosthet Dent 2001;86(5):481-8.
23-Pontes AP, Oshima HM, Pacheco JF, Martins JL, Shinkai RS. Shear bond strength of direct composite repairs in indirect composite systems. Gen Dent 2005;53(5):343-7.