دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

تنظیم افزایش بیان ژن های درگیر در پویایی میتوکندریایی بافت بیضه (PGC1-α و OPA1) در رت-های مدل آزواسپرمی در مداخلات مبتی بر لیزر و فعالیت جسمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1402

10.22118/jsmj.2024.416724.3235

امیر شاپوری؛ حبیب اصغرپور؛ پروین فرزانگی؛ ندا آقایی بهمن بگلو


اثر 5 روز مکمل گیری ویتامین C بر استرس ایمونولوژیک ناشی از یک جلسه فعالیت هوازی درمانده ساز در زنان جوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22118/jsmj.2024.190212

مینو طالب زادگان؛ فخرالسادات هاشمی؛ الهام دهقان