کلیدواژه‌ها = T4
بررسی اثرات عصارۀ میوۀ کیوی (Actinidia deliciosa) بر وزن بدن، هورمون‌های تیروییدی، درد و حافظه در موش‌های صحرایی نر هیپوتیروئیدی

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 128-139

خدیجه حسونی‌زاده فلاحیه1؛ سیما نصری؛ محمدکاظم غریب‌ ناصری؛ علیرضا سرکاکی؛ شهرام مشهدی‌زاده


ارزیابی سطح سرمی لپتین در نوزادان مشکوک به کم‌کاری تیروئید مادرزادی

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 141-149

ایرج شهرامیان؛ نور محمد نوری؛ عباسعلی رمضانی؛ صالحه دانش؛ الهام شرفی؛ علیرضا رضایی؛ حسین علی دانش