کلیدواژه‌ها = آنتی اکسیدان
بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی نانوامولسیون سنتز شده روغن کرچک

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 1-9

10.22118/jsmj.2020.193939.1761

اسما جوانشیر؛ احسان کریمی‌؛ مسعود همایونی تبریزی


بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی نانوامولسیون روغن دانه آلبالو روی سلول سرطانی A549 و نرمال HUVEC

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 71-79

10.22118/jsmj.2019.178853.1629

مسعود همایونی تبریزی؛ عطیه دارچینی مراغه؛ احسان کریمی