کلیدواژه‌ها = ELISA
بررسی فراوانی نسبی موارد HBsAg مثبت در میان بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی شهر اهواز بین سالهای 1391 تا 1393

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 425-431

10.22118/jsmj.2017.51023

شهرام جلیلیان؛ عاطفه محمدی نژاد؛ علی تیموری؛ سجاد جوادی؛ طاهره محمدی نژاد


ارزیابی بیان فیمبریه (Fim2 و Fim3) Bordetella pertussis در مراحل مختلف کشت به منظور تولید واکسن

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 345-354

10.22118/jsmj.2017.49885

طیبه لطیفی؛ مجتبی نوفلی؛ لیلا جبل عاملی