تعیین کمی آنتی ژن پرتوزیس توکسین همراه و آزاد سلولی بمنظور تعیین زمان مناسب برداشت با استفاده از الیزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیق و تولید واکسنهای باکتریایی پزشکی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، شاخه رشت، دانشکده علوم پایه، گیلان

3 موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی، کرج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

چکیده

زمینه و هدف: طول دوره کشت فرمانتوری واکسن سیاه سرفه سلولی (- WCP Whole Cell Pertussis)، برکمیت و کیفیت پرتوزیس توکسین (Pertussis toxin-PTX) تولید شده این باکتری اثر گذاشته و از این طریق تاثیر به سزایی در ایمینوژنیسیتی واکسن تولیدی دارد. هدف از این تحقیق اندازه گیری میزان PTX آزاد و متصل به باکتری بوردتلا پرتوزیس با روش الایزا، جهت تعیین زمان مناسب برداشت کشت فرمانتوری بوردتلا پرتوزیس به منظور تعیین شرایط بهینه تولید واکسنWCP بود.
روش بررسی: میزان آنتی ژن PTX در سه سری ساخت کشت های فرمانتوری واکسن WCP سویه 509 (A،B و C) در محیط کشت B2 و در جذب های نوری 1/0، 8/0 ، 1/1، 2/1 ،3/1 اندازه گیری گردید. هر نمونه در سه حالت رسوب، محلول رویی و سوسپانسیون واکسنWCP در مقایسه با آنتی ژن پرتوزیس توکسین استاندارد با روش ELISA و نرم افزارExcel کمیت سنجی و مقایسه گردید.
یافته ها: بر اساس آنالیز نتایج حاصل که بر مبنای تعیین حداکثر میزان آنتی ژن PTX تفسیر شده است، مدت زمان بهینه کشت فرمانتوری 350 لیتریnovo-paljas مؤسسه رازی برای سویه 509 ،41 ساعت با حداکثرجذب نوری 2/1 تعیین گردید.
نتیجه گیری: معایب فراوان روش کدورت سنجی و مزایای بسیار (کمی، کیفی و تکرار پذیری) اندازه گیری آنتی ژن PTX با روش الایزا، نوید بخش ارایه روشی مطمئن به منظور کنترل پارامتر های مؤثر در فرآیند تولید، کنترل حین تولید (IPQC-In Process Quality Control) و تولید بهینه و پایدار (Consistency approach) واکسن WCP می باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Black RE, Cousens S, Johnson HL, Lawn JE, Rudan I, Bassani DG, et al. Global, regional, and national causes of child mortality in 2008: a systematic analysis. The lancet. 2010;375(9730):1969-87.
2-Van Der Ark AA, Hozbor DF, Boog CJ, Metz B, Van Den Dobbelsteen GP, Van Els CA. Resurgence of pertussis calls for re-evaluation of pertussis animal models. Expert review of vaccines. 2012;11(9):1121-37
3-National Institue of Public Healt and The Environment, Vaccine Technology Transfer centre. DTP Vaccine Production, 1998.Bilthoven: Netherland; 1998. P. 151-161
4-Carbonetti NH, Artamonova GV, Van Rooijen N, Ayala VI. Pertussis toxin targets airway macrophages to promote Bordetella pertussis infection of the respiratory tract. Infection and immunity. 2007;75(4):1713-20
5-WHO (2005a). Generic protocol for estimating the burden of pertussis in young children. Retrieved 16 April, 2008, from http://whqlibdoc.who.int/hq/2005/WHO_IVB_05.15.p df.
6-Westdijk J, van den Ijssel J, Thalen M, Beuvery C, Jiskoot W. Quantification of cell-associated and free antigens in Bordetella pertussis suspensions by antigen binding ELISA. Journal of Immunoassay and Immunochemistry. 1997;18(3):267-84. 
7-Ferencik M. "Hand book of  Immunochemistry" SE1 8HN, Chapman and Hall, London 1993, p 310-363.
8-Jadhav S, Gairola S. Composition of acellular pertussis and combination vaccines: a general review. Biologicals. 1999;27(2):105-10.
9-Ibsen PH, Petersen JW, Heron I. Quantification of pertussis toxin, filamentous haemagglutinin, 69 kDa outer membrane protein, agglutinogens 2 and 3 and lipopolysaccharide in the Danish whole-cell pertussis vaccine. Vaccine. 1993;11(3):318-22.
10-WHO, Manual for quality Control of Diphtheria, Tetanus and Pertussis vaccines,WHO/IVB/11.11, 2013 April, 175-190