ارزیابی بیان فیمبریه (Fim2 و Fim3) Bordetella pertussis در مراحل مختلف کشت به منظور تولید واکسن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه میکروبیولوژی.گروه میکروبیولوژی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار گروه میکروب شناسی پزشکی.موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی(AREEO) ، کرج، ایران.

3 استادیار گروه میکروب شناسی پزشکی.گروه میکروبیولوژی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: فیمبریه(Fim2 و Fim3) از فاکتورهای حدت در Bordetella pertussis است و باعث اتصال باکتری به سلول­های مژه دار دستگاه تنفس میزبان و تحریک پاسخ­های ایمنی می­شود. فیمبریه از ارکان اصلی واکسن­های سلولی و بدون سلولی سیاه سرفه محسوب می­شود. طبق پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی (WHO) در واکسن­های  سلولی باید حضور فیمبریه (Fim2 و Fim3) تایید شده باشد. در این تحقیق برای بررسی و تایید حضور Fim2 و Fim3 در واکسن­های سلولی، دو سویه­ی واکسینال  509 B. pertussis(دارای Fim2) و 134 B. pertussis (دارای Fim3) مورد آزمایش قرار گرفتند. سپس میزان بیان Fim2 و Fim3 در مراحل مختلف کشت برای تولید واکسن در بیوراکتور مورد ارزیابی قرار گرفتند.
روش بررسی: برای تعیین و ارزیابی حضور فیمبریه ها از روش اسلاید آگلوتینوژن و ELISA غیر مستقیم استفاده شد و مقدار آن به صورت کمی محاسبه گردید. پس از تایید حضور فیمبریه ها دو سویه در محیط مایع B2 کشت داده شدند.
یافته­ها: میزان بیان فیمبریه ها در فاز های مختلف رشد به دست آمد و بهترین زمان برای برداشت و توقف کشت تعیین گردید.
نتیجه­گیری: طبق نتایج بیشترین میزان بیان Fim2 و Fim3  و بهترین زمان برای برداشت باکتری از فرمانتور فاز لگاریتمی باکتری است. با اینکه میزان بیان این دو فیمبریه در این فاز با یکدیگر متفاوت می باشد اما در نهایت بیشترین حضور فیمبریه در این فاز است.

کلیدواژه‌ها


1-Miller E, Vurdien JE, White JM. The epidemiology of pertussis in England and Wales. Communicable Disease Report Review. 1992; 2(13).
2-Heikkinen  E, Xing  K, Ölander  R, Hytönen  J, Viljanen  M, Mertsola  J,  Hecorresponding  Q. Bordetella pertussis isolates in Finland: Serotype and fimbrial expression. BMC Microbiol. 2008; 8(162).
3-Cherry J, et al. A search for serologic correlates of immunity to Bordetella pertussis cough illnesses. Vaccine. 1998; 16(20) 1901-6.
4-Ashworth  L, et al. Agglutinogens and fimbriae of Bordetella pertussis. Tokai J Exp Clin Med. 1988; 13.
5-Robinson A, Irons L, Ashworth L. Pertussis vaccine: present status and future prospects. Vaccine 1985;3(1) 11-22.
6-Geuijen  CA,  et al. Identification and Characterization of Heparin Binding Regions of the Fim2 Subunit of Bordetella pertussis. Infect Immun. 1998; 66(5) 2256–2263.
7-Gorringe  AR,  Vaughan TE, Bordetella pertussis fimbriae (Fim): relevance for vaccines. Expert Rev Vaccines. 2014; 13(10) 1205–1214.
8-Alexander F, Matheson M, Fry  N, Labram  B, Gorring A. Antibody Response to Individual Bordetella pertussis Fimbrial Antigen Fim2 or Fim3 following Immunization with the Five- Component Acellular Pertussis Vaccine or to Pertussis Disease. Clin Vaccine Immunol. 2012; 19(11) 1776–1783.
9-Xu  Y,  Wang  Y, Tan  Y, Zhang H, Wu L, Wang L, Zhang  S. Production and characterization of recombinant pertactin, fimbriae 2 and fimbriae 3 from Bordetella pertussis. BMC Microbiology, 2009 9(274).
10-Chen  Q, et al , Novel architectural features of Bordetella pertussis fimbrial subunit promoters and their activation by the global virulence regulator BvgA. Mol Microbiol. 2010; 77(5) 1326-40.
11-Fazekas  A,  Steeves R, Newmaster S. Improving sequencing quality from PCR products containing long mononucleotide repeats. Biotechniques. 2010; 48(4) 277-85.