نویسنده = حمید رجبی
اثر تمرین مادری قبل و هنگام بارداری بر پروفایل لیپیدی فرزندان مو شهای صحرایی نژاد ویستار

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 412-423

10.32598/JSMJ.20.5.2131

ریحانه محمدخانی؛ حمید رجبی؛ ندا خالدی؛ علیرضا کمکی؛ ایرج صالحی


تاثیر تمرین هوازی بر فشارخون، هموگلوبین گلیکوزیله و سختی شریانی در زنان یائسه دیابتی نوع2

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 631-642

10.22118/jsmj.2018.57901

حمید رجبی؛ عادل دنیایی؛ پژمان معتمدی؛ محمدرضا دهخدا