نویسنده = مجتبی نوفلی
بررسی سمیت پروتئین نوترکیب آنتی ژن حفاظتی باسیلوس آنتراسیس به شکل آزاد و کپسوله شده توسط کوپلیمرهای دوبلوکه PLA-PEG و PCL-PEG بر روی رده سلولی Vero

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 377-386

10.22118/jsmj.2018.138145.1409

سید مسیح اعتمادایوبی؛ حسین هنری؛ اشکان حاجی نور محمدی؛ حامد باقری؛ مجتبی نوفلی


ارزیابی بیان فیمبریه (Fim2 و Fim3) Bordetella pertussis در مراحل مختلف کشت به منظور تولید واکسن

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 345-354

10.22118/jsmj.2017.49885

طیبه لطیفی؛ مجتبی نوفلی؛ لیلا جبل عاملی