بررسی شاخص نیازهای درمانی پریودنتال (CPITN) در بیماران دیابتیک نوع II و مقایسه با بیماران غیر دیابتی در بیمارستان گلستان شهرستان اهـواز سال 96-97

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه پریودنتولوژی.گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهـواز، اهواز، ایران.

2 متخصص گروه پریودنتولوژی.گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهـواز، اهواز، ایران.

3 استاد گروه غدد.پژوهشکده سلامت، تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهـواز، اهواز، ایران.

4 دانشگاه جندی شاپور بیمارستان اهواز ـ ایران

چکیده

زمینه و هدف: بیماریهای پریودنتال، جز بیماریهای التهابی می باشد؛ دیابت اثر مخرب بر بافت های پریودنتال دارد و پریودنتیت ششمین عارضه دیابت شناخته شده است. این مطالعه، به منظور تعیین CPITN در بیماران دیابتیک نوع II و مقایسه آن با بیماران غیر دیابتی در بیمارستان گلستان در شهرستان اهواز در سال 97-96 انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه اپیدمیولوژیک- تحلیلی 115 بیمار مبتلا به دیابت نوع II و 115 فرد سالم مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز در رده سنی (60-35) سال بصورت تصادفی انتخاب شدند. و با گرفتن رضایت ضمنی، اطلاعات دموگرافیک بیماران (سن، جنس و میزان تحصیلات) و دفعات مراجعه به دندان پزشک، وضعیت دیابت براساس آخرین آزمایشات و شاخصCPITN  در پرسشنامه ثبت شد و اطلاعات جمع­آوری شده با آزمون کای اسکوئر آنالیز و در نرم افزار SPSS مقایسه شدند.
یافته­ ها: شاخص CPITN در بیماران دیابتیک به طور معناداری از افراد سالم بیشتر بود. مقایسه این شاخص بین دو گروه از لحاظ تعداد دفعات مسواک زدن، دفعات مراجعه به دندانپزشک، سن، تحصیلات معنادار شد ولی از لحاظ جنس معنادار نبود.
نتیجه­ گیری: دیابت باعث افزایش نیاز به درمان پریودنتال می شود. این تغییر وابسته به جنس نمی باشد و ناشی از اثر مخرب دیابت بر انساج پریودنشیوم و کاهش میزان ترشح بزاق توجیه می شود. توصیه می­شود در مرکز دیابت آموزش بهداشت ارتقا یابد.

کلیدواژه‌ها


1-Daniel R, Gokulanathan S, Shanmugasundaram N, Lakshmigandhan M, Kavin T. Diabetes and periodontal disease. J Pharm Bioallied Sci. 2012; 4 (Suppl 2): S280-S2.
2-Newman M, Takei H, Klokkevold P. Carranza’s Clinical Periodontology. 12 ed. Carranza F, editor.  St. Louis, Missouri: Elsevier; 2012. p
3-Leite RS, Marlow NM, Fernandes JK. Oral Health and Type 2 Diabetes. Am J Med Sci. 2013; 345 (4): 271-3
4-Ruospo M, Palmer SC, Craig JC, Gentile G, Johnson DW, Ford PJ, et al. Prevalence and severity of oral disease in adults with chronic kidney disease: a systematic review of observational studies. Nephrol Dial Transplant. 2014; 29 (2): 364-75.
5-Kawar N, Gajendrareddy PK, Hart TC, Nouneh R, Maniar N, Alrayyes S. Periodontal disease for the primary care physician. Dis Mon. 2011; 57 (4): 174-83.
6-Daniel R, Gokulanathan S, Shanmugasundaram N, Lakshmigandhan M, Kavin T. Diabetes and periodontal disease. J Pharm Bioallied Sci. 2012; 4 (Suppl 2): S280-S2
7-Mealey B. Diabetes and periodontal diseases. J Periodontol. 1999; 70 (8): 935-49. 7.
8-Lindhe J, Lang NP, Karring T. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. 6 editor. Wiley & Sons, Ltd; 2015. p.
9-Singh I, Singh P, Singh A, Singh T, Kour R. Diabetes an inducing factor for dental caries: A case control analysis in Jammu. J Int Soc Prev Community Dent. 2016; 6 (2): 125-9.
10-Ilhan D, Oktay I, Nur B, Fisekcioglu E, Lim S, Lepkowski JM, et al. Percentage and severity of periodontal diseases in Turkish adults aged 35+ years, 2009-10. J Public Health Dent. 2017; 77 (4): 325-33.
11-Chatzopoulos GS, Tsalikis L. Periodontal treatment needs and systemic diseases in an older population in Greece. J Clin Exp Dent. 2016; 8 (1): e32-e7.
12-Kesavan R, Chaly PE, Reddy VC, Mary AV. Periodontal status among type II diabetic and nondiabetic individuals in Chennai, India: A comparative study. J Indian Assoc Public Health Dent. 2015; 13 (4): 393-8.
13-Apoorva SM, Sridhar N, Suchetha A. Prevalence and severity of periodontal disease in type 2 diabetes mellitus (non–insulin-dependent diabetes mellitus) patients in Bangalore city: An epidemiological study. J Indian Soc Periodontol. 2013; 17 (1): 25-9.
14-Patil VA, Shivaraya R, Desai MH. Prevalence and severity of periodontal disease in type II diabetes mellitus (noninsulin-dependent diabetes mellitus) patients in Gulbarga, Karnataka, India: an epidemiological study. Journal of Contemporary Dentistry. 2013; 3 (1): 32-5
15-Shahabooei M, Kaviani N, Nilchian N. Comparison for Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN) between Insulin Dependent Diabetic Patients and Healthy Individuals. J Isfahan Dent Sch. 2006; 1 (3): 19-22.
16-Talebi aradakani M,Habibi kia  A,Falahati M. Comparison for Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN) in Diabetic Patients.J Yazd Dent Sch. 2002;10 (4): 25-31.