آنتی اکسیدان های بزاق و بیماری پریودنتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پریودانتیکس.گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه ترمیمی.گروه ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 رزیدنت گروه ترمیمی.گروه ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 دندانپزشک.

چکیده

زمینه و هدف: افزایش تولید رادیکال­های آزاد می تواند به استرس اکسیداتیو منجر شود که درپاتوژنز بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های دهان نظیر بیماری پریودنتال دخالت دارد. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط آنتی اکسیدان­های کلی بزاق و بیماریهای پریودنتال صورت گرفته است.
روش بررسی: این تحقیق به صورت مورد – شاهدی در 15 بیمار مبتلا به پریودنتیت ، 15 بیمار مبتلا به ژنژیویت و 15 فرد سالم در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1390 انجام شد و آنتی اکسیدان های کلی بزاق این افراد به روش اسپکتروفتومتری اندازه‌گیری شد.
یافته­ها: آنتی اکسیدان­های کلی در افراد گروه کنترل، ژنژیویت و پریودنتیت بترتیب 19/0 ± 23/3  ، 16/0± 27/2 ، 18/0± 81/1 بود که نشان داد این تفاوت از نظر آماری معنی دار می باشد (0/001>P). ضمناً گروه کنترل با گروه ژنژیویت و پرودنتیت تفاوت معنی داری داشت (0/001>P) اما تفاوت معنی داری میان گروه ژنژیویت و پریودنتیت وجود نداشت(0/05<P).
نتیجه گیری: بیماری های پریودنتیت و ژنژویت با کاهش آنتی اکسیدان های کلی بزاق همراه هستند این در حالی است که تفاوت معنی­داری در این کاهش بین بیماری پریودنتیت و ژنژویت مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها


1-Thomas JA, Shills ME, Olson JA, Shike M, Roos AC. Modern nutrition in health and disease. J Nutr 2006; 1: 685-69
2-Micheal GN, Herry HT, Perry RK. Text book of clinical periodontology.10th ed. Newyork; Saunders Elsevier 2006: 172-160
3-Iain IC Chapple, Mike R, Milward DR, Thomas DR. The prevalence of inflammatory periodontitis is negatively Assosiated with serum antioxidant. J Nutr 2007; 13(7): 657-646
4-Chapple IL, Matthews JB. The role of reactive oxygen & antioxidant species in periodontal tissue destruction. perio2000.2007; 43:160-232.
5-Krajcovicova – Kudlackova  M, Valachovicova  M, Paukova V, Dusinska M. Effects of diet and age on oxidative damage products in healthy subjects. Physiol Res 2008; 57: 647-651.
6-Kim Sc, Kim Os. Kim Oj, Kim Yj, Chung Hj. Antioxidant profile of whole saliva after scaling and root planning in periodontal disease. J Periodontal Impl Sci 2010; 40(4):164-171.
7-Battino M, Ferreiro MS, Gallordo I, Newman HN, Bullon P. The antioxidant capacity of saliva. J clin perio2002 mar; 29(3):189-194
8-Nagler RM, Klein I, Zarzhevsky N, Drigues N, Rezinck A. Characterization of the differentiated antioxidant profile of human saliva. Free Rad Bio&Med2002; 32(3): 268-277.
9-Brock GR, Butterworth CJ, Mattews JB, Chapple IL. Local and systemic total antioxidant capacity in periodontitis and health. J clin periodontal 2004; 31(7) 515- 521.
10-Dean VS, Simon CL. Periodontal disease is associated with lower antioxidant capacity in whole saliva and evidence of increased protein oxidation. J Clin Sci (lond) 2003; 105(2): 167-72.
11-Ulku B, Hikmet GL, Emine C, Evin A, Funda Y. Plasma and salivary total antioxidant capacity in healthy controls compared with aggressive and chronic periodontitis patients. Saudi Med J2015 Jul; 36(7): 856-861.
12-Moore S, Cader KAC, Millar NJ, Rice-evans CA. Antioxidant activity of saliva and periodontal disease. Free radical Res1994; 21: 417-425.
13-Nuttall NM, Steele JG, Pine CM, White D, Pitts NB. The impact of oral health on people in the UK. British Dental journal2001; 190:121-126.
14-Diab-Ladki R, Pellat B, Chahine R. Decrease in the total antioxidant activity of saliva in patient with periodontal diseases. Clin Oral Invest 2003; (2), 103-107.
15-Chapple IL, Mason GI, Garner I, Matthew JB, Thrope GH, Maxwell SRJ, Whitehead TP. Enhanced chemiluminescent assay for measuring the total antioxidant capacity of serum ,saliva and crevicular fluid. Ann clin Biochem1997; 34: 412-421.
16-Esra B, Pinar Y, Guren A, Ahmet A. Lipid peroxidation levels and total oxidant/antioxidant status in serum and saliva from patients with chronic and aggressive periodontitis. J of Periodontology 2014; 85(10); 1432-1441.
17-Daniela M, Alexandra T, Bogdan C, Brandusa M. Salivary biomarkers: relationship between oxidative stress and alveolar boneloss in chronic periodontitis. Acta Odont Scandinavica 2014; 72(1): 42-47.