بررسی اثر تجویز درون صفاقی عصاره هیدروالکلی گیاه چویل بر صرع ناشی از پنتیلن تترازول PTZ ) ) در موش سفید کوچک آزمایشگاهی نر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی.گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایذه، ایذه، ایران.

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

چکیده

زمینه و هدف: تشنج از مهمترین علایم صرع است که به علت فعالیت الکتریکی غیرطبیعی نورون­های مغز ایجاد می­شود. به دلیل عوارض جانبی داروهای شیمیایی، کاربرد داروهای گیاهی می­تواند جایگزین مناسبی برای کنترل تشنج باشد. در این مطالعه اثر عصاره گیاه چویل Ferulae angulata (Schlecht) Boiss بر صرع ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) در موش سفید کوچک نر بررسی گردید.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی 48 سر موش سفید کوچک نر با نژاد NMRI و محدوده وزنی 30-25 گرم انتخاب و به 6 گروه شامل  گروه کنترل منفی دریافت­کننده سرم فیزیولوژی، گروه کنترل مثبت دریافت کننده دیازپام به عنوان یک داروی ضد­تشنج به میزانmg/kg 1 و چهار گروه آزمایش تقسیم شدند. گروه کنترل فقط داروی PTZ دریافت کرد و گروه­های آزمایش به ترتیب دوزهای mg/kg  100،200،400،800 از عصاره را دریافت کردند. 30دقیقه بعد  به موش های تمام گروه­ها، پنتیلن تترازول با دوز mg/kg ٨5 به صورت درون صفاقی تزریق و رفتارهای تشنجی حیوانات ثبت شد.
یافته­ ها: تزریق عصاره هیدروالکلی گیاه چویل با دوز  mg/kg 400 باعث تاخیر زمان شروع تشنج (001/۰P<)، و کاهش مدت تشنج کلونیک شد که در دوزهای ۲۰۰ و ۴۰۰ mg/kg  بیشترین اثر را (01/۰P<)،(001/۰P<) بترتیب نشان داد. همچنین تجویز عصاره چویل باعث کاهش مدت تونیک–کلونیک و کاهش کل مدت تشنج در حیوانات گردید.
نتیجه گیری: در مجموع می توان گفت تزریق درون صفاقی عصاره هیدروالکلی چویل سبب ایجاد تاخیر در حملات در فازهای مختلف تشنج می گردد و به نظر میرسد مطالعات آینده برای جداسازی و تعیین مواد موثر و شناخت مکانیسم اثر آن ضروری باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Rahmati B, Khalili M, Roghani M, Ahghari P. Anti-epileptogenic and antioxidant effect of Lavandula officinalis aerial part extract against pentylenetetrazol-induced kindling in male mice. Journal of ethnopharmacology. 2013;148(1):152-7.
2-Amoateng P, Woode E, Kombian SB. Anticonvulsant and related neuropharmacological effects of the whole plant extract of Synedrella nodiflora (L.) Gaertn (Asteraceae). Journal of pharmacy & bioallied sciences. 2012;4(2):140-8.
3-Majores M, Schoch S, Lie A, Becker AJ. Molecular neuropathology of temporal lobe epilepsy: complementary approaches in animal models and human disease tissue. Epilepsia. 2007;48 Suppl 2:4-12.
4-Kiasalari Z, Khalili M, Roghani M, Heidari H, Azizi Y. Antiepileptic and Antioxidant Effect of Hydroalcoholic Extract of Ferula Assa Foetida Gum on Pentylentetrazole- induced Kindling in Male Mice. Basic and clinical neuroscience. 2013;4(4):299-306.
5-Mirzapour S, Rafieirad M, Rouhi L. Hydroalcoholic Extract of Ferulago angulata Improves Memory and Pain in Brain Hypoperfusion Ischemia in Rats. Jundishapur journal of natural pharmaceutical products. 2015;10(1):e17451.
6-Mahmoud Rafieian-kopaei, Najmeh Shahinfard, Hojjat Rouhi-Boroujeni, Mojgan Gharipour, Darvishzadeh-Boroujeni P. Effects of Ferulago angulata Extract on Serum Lipids and Lipid Peroxidation. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2014:1-4.
7-Umukoro S, Omogbiya IA, Eduviere AT. Evaluation of the effect of jobelyn((R)) on chemoconvulsants-induced seizure in mice. Basic and clinical neuroscience. 2013;4(2):125-9.
8-Sierra-Paredes G, Sierra-Marcuno G. Extrasynaptic GABA and glutamate receptors in epilepsy. CNS & neurological disorders drug targets. 2007;6(4):288-300.
9-Pellow S, File SE. Anxiolytic and anxiogenic drug effects on exploratory activity in an elevated plus-maze: a novel test of anxiety in the rat. Pharmacology, biochemistry, and behavior. 1986;24(3):525-9.
10-Quintans Júnior LJ, Almeida JRGS, Lima JT, Nunes XP, Siqueira JS, Oliveira LEGd, et al. Plants with anticonvulsant properties: a review. Revista Brasileira de Farmacognosia. 2008;18:798-819.
11-Limberger RP, Aleixo AM, Fett-Neto AG, Henriques AT. Bioconversion of (+)- and (-)-alpha-pinene to (+)- and (-)-verbenone by plant cell cultures of Psychotria brachyceras and Rauvolfia sellowii2007.
12-Abdolhossein Rustaiyan SS, Kambiz Larijani, Morteza Khossravi, and Shiva Masoudi. Composition of the Essential Oil of Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss. from Iran. Journal of Essential Oil Research. 2002;14(6):447-8.
13-Aoshima H, Hamamoto K. Potentiation of GABAA receptors expressed in Xenopus oocytes by perfume and phytoncid. Bioscience, biotechnology, and biochemistry. 1999;63(4):743-8.
14-Shahbazi Y, Shavisi N, Karami N, SH. K. Chemical Composition and in Vitro Antibacterial Activity of Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss Essential Oil. Pharmaceutical Sciences. 2015;21:6-11.
15-Elisabetsky E, Brum LF, Souza DO. Anticonvulsant properties of linalool in glutamate-related seizure models. Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology. 1999;6(2):107-13.
16-Buchbauer G, Jirovetz L, Jager W, Dietrich H, Plank C. Aromatherapy: evidence for sedative effects of the essential oil of lavender after inhalation. Zeitschrift fur Naturforschung C, Journal of biosciences. 1991;46(11-12):1067-72.
17-S, Elsharif SA, Janzen D, Buettner A, Villmann C. Metabolic Products of Linalool and Modulation of GABAA Receptors. Frontiers in chemistry. 2017;5:46.
18-Re L, Barocci S, Sonnino S, Mencarelli A, Vivani C, Paolucci G, et al. Linalool modifies the nicotinic receptor-ion channel kinetics at the mouse neuromuscular junction. Pharmacological research. 2000;42(2):177-82.