بررسی پراکندگی پلی مورفیسم ژن SLC30A8 (rs13266634)در بیماران دیابتی نوع 2 در غرب استان مازندران- ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ، ژنتیک ، موسسه غیر انتفاعی سنا ، ساری ، ایران .

2 دانشیار گروه سم شناسی و فارماکولوژی.گروه سم‌شناسی و فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، مرکزتحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

3 استادیار گروه سم شناسی و فارماکولوژی.گروه سم‌شناسی و فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، مرکزتحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

4 استادیار گروه فیزیولوژی گیاهی. گروه فیزیولوژی گیاهی، موسسه ی غیر انتفاعی سنا، مازندران، ساری، ایران.

5 کارشناس ارشد ژنتیک.گروه ژنتیک، موسسه‌ی غیرانتفاعی سنا، مازندران، ساری، ایران.

6 دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک. گروه ژنتیک، موسسه‌ی غیرانتفاعی سنا، مازندران، ساری، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: دیابت نوع 2یک گروه ناهمگن پیچیده ای از شرایط متابولیکی است که با افزایش سطح قند خون به علت اختلال در عملکرد انسولین و یا ترشح انسولین توصیف می شود. ژن  SLC30A8به عنوان یکی از ژنهای عمده مستعدکننده ابتلا به دیابت نوع 2 درنظرگرفته شده است.
روش بررسی:دراین مطالعه ی مورد - شاهدی  135 بیمار و 76  فرد سالم حضور یافتند. cc5 از خون محیطی افراد دیابتی و افراد سالم(کنترل) در لوله های حاوی EDTA جمع آوری شد. DNA ژنومی با استفاده از روش    Salting-out استخراج شد و با استفاده از روشPCR-RFLP   بررسی ژنوتیپی پلی مورفیسم انجام شد.
یافتهها: فراوانی ژنوتیپو فراوانی آللیپلی مورفیسم rs13266634به طورمعنی داری بین بیماران دیابتی نوع 2 و افراد غیردیابتی متفاوت بود(به ترتیبp=0/0003وp=0/0664) . فراوانی آلل   C درگروه دیابت نوع2 ، 89% و در افراد غیردیابتی 67% بود و این آلل به طورقابل توجهی با خطرابتلا به دیابت نوع 2 ارتباط داشت (OR=10/0، 591/3058  1/9124    924/239 ,/100%CI = 2/924).
نتیجه گیری: نتایج ما ارتباط بین پلی مورفیسم  rs13266634  ژن  SLC30A8و افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در غرب مازندران را تایید می کند.

کلیدواژه‌ها


 
1-Heshmati H,Behnampour N,Khorasani F,Moghadam Z.prevalence of chronic complications of diabete and its related factors in referred type 2 diabetes patients in fereydonkenar diabetes center : 2014;1(1):36-43 .(persian)
2-Safarpour M,Ebrahimi A,daneshpour M.From genome to gene: A review of genes and genetic variations associated with type 2 diabetes. 2015; 73(9): 615-623.(persian)
3-Reddy SS.Health outcomes in type 2 diabetes.Int.J. Clin. Pract.Suppl.2000;11(3):46-53.
4-Shaw JE,Sicree PZ,Zimmet PZ.Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030. Diabetes Res Clin Pract.2010; 87(1):4-14.
5-Petrie JR , Pearson ER,Sutherland C,et al.Implications of genome wide association studies for the understanding of type 2 diabetes pathophysiology.Biochem Pharmacol. 2011; 8(1):471–477.
6-Salem SD,Riyadh SA,Ikram SI,Zaid AH,Sekaran M.Contribution of SLC30A8 variants to the risk of type 2 diabetes in a multi-ethnic population: a case control study. 2014 ; 14(2): 1472-6823 .
7-Steinthorsdottir V , Thorleifsson G , Reynisdottir I,Benediktsson R,Jonsdottir T,Walters GB,et al.A variant in CDKAL1 influences insulin response and risk of type 2 diabetes. Nat Genet . 2007 ; 3(9):770–775.
8-Nicolson TJ , Bellomo EA,Wijesekara N,Loder MK,Baldwin JM,Gyulkhandanyan AV, et al .Insulin storage and glucose homeostasis in mice null for the granule zinc transporter ZnT8 and studies of the type 2 diabetes-associated variants. Diabete. 2009 ; 5(8) :2070–2083.
9-Kirchhoff K,Machicao F,Haupt A,Schafer SA,Tschritter O,Staiger H,et al. Polymorphisms in the TCF7L2,CDKAL1 and SLC30A8 genes are associated with impaired proinsulin conversion.Diabetologia. 2008 ; 5(1) :597–601.
10-Shakuri GS , Shokrzadeh M ,Naji T,Hosseini V, Haghi AH , Alizadeh A,et al. Evaluation of GST-T1 Gene Polymorphism in Chronic Hepatitis B Infection . 2014 ; 24(115) : 52-59 .(persian)
11-Sheikhha MH,Afkhami AM,Mirjalili S,Dehghani S,Ghadimi H. Investigating the frequency of MSPI polymorphism of APOA1 gene in type II diabetic patients and comparing it with this frequency in nondiabetics. Genetics in the 3rd Millennium . 2013;11(2):3078-3083.(persian)
12-Riyahi F, Riyahi S,Yaribeygi H.Diabetes and Role of Exercise on its Control; A Systematic. Health Research Journal. 2016;1(2):113-121.(persian)
13-Rastegari A , Rabbani M,Sadeghi HM,Imani EF,Hasanzadeh A,Moazen F. Association of KCNJ11 (E23K) gene polymorphism with susceptibility to type 2 diabetes in Iranian patients. Advanced biomedical research.2015 ; 4(1) 1-5.(persian)
14-Sayehmiri F,Moshtaghie AA ,Bakhtiyari S.Association of kcnj11 E23K Promoter Polymorphism with Type 2 Diabetes. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2015 ; 24(121):1-8.(persian)
15-Safarpour M , Ebrahimi A,Daneshpour MS.From genome to gene: A review of genes and genetic variations associated with type 2 diabetes. Tehran University Medical Journal TUMS Publications. 2015 ;73(9): 615-23.(persian)
16-Ramasamy T,Mariakuttikan J.Association between SLC30A8 C/T (rs13266634) polymorphism and type 2 diabetes mellitus (T2DM): A meta-analysis of case-control studies. 2015; 7(10S):187-192 .
17-Fan M , Li W , Wang L , et al . Association of SLC30A8 gene polymorphism with type 2 diabetes ,evidence from 46 studies: a meta-analysis . 2016 ;10 (1007S) 12020-016-0870-4 .
18-Kulkarni H , Mamtani M,Peralta JM , et al . Lack of Association between SLC30A8 Variants and Type 2 Diabetes in Mexican American Families. 2016 ; 10(9) :11-55.