بررسی پدیدۀ غیر فعال شدن داروهای ضد عفونی‌کنندۀ کانال ریشه توسط پودر عاجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

 

1- سمت های علمی نوشته شوند
 
 
 
1-گروه و دپارتمانها نوشته شوند
2- نوشته شود
3- نوشته شود
4- نوشته شود
 
 
* نویسندۀ مسؤول:
تلفن: شماره تماس نوشته شود
Email: somaye_ghamari@yahoo.com
 
 

زمینه و هدف: مطالعۀ حاضر با هدف ارزیابی تأثیر عاج دندانی بر خاصیت ضد عفونی­کنندگی محلول­های هیپو کلریت سدیم کلرو هگزیدین، یدین و پتاسیم یدین انجام شد.
روش بررسی: باکتری مورد مطالعه در این تحقیق انترو کوکوس­ فکالیس کد 1394 بود که پس از کشت در محیط TSA  از کلونی خالص آن سوسپانسیون با غلظت 5/0% pepton water  تهیه شد. همچنین از دندان مولر سوم نهفته برای تهیۀ سوسپانسیونی از پودر عاجی استفاده شد و سپس 50 میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری به آن اضافه شد و در زمان­های صفر، یک و 24 ساعت 10 میکرولیتر از محلول برداشته و کشت داده شد. در گروه کنترل از 50 میکرولیتر آب مقطر به جای پودر عاجی استفاده شد. بعد از 24 ساعت تعداد کلونی­ها با میکروسکوپ و روش مشاهدۀ چشمی شمارش شده و نتایج با نرم­افزار آماری SPSS و آزمون مان­ویتنی مورد بررسی  قرار گرفت.
یافته ها: براساس نتایج این مطالعه کلرو هگزیدین 2/0% هیپو کلریت­ سدیم 5% و 1%، یدین 2% و یدید پتاسیم %4 در زمانهای 1،0 و 24 ساعت باکتری را در محیط  کشت حذف نمودند. همچنین کاهش غلظت هیپو کلریت­ سدیم از 5% به 1% اثری بر فعالیت آنتی­باکتریال این ماده در مجاورت با پودر عاجی در شرایط آزمایشگاهی در زمان­های مختلف آزمایش ندارد، ولی در مورد کلرو هگزیدین 02/0% و یدین 2/0% یدید پتاسیم 4/0% در مجاورت با پودر عاجی فقط در زمان 24 ساعت قادر به حذف باکتری هستند.
نتیجه­گیری: این آزمایش نشان داد که  عاج توانایی مهار کردن  خاصیت ضد باکتریال مواد  ضد عفونی کننده کانال ریشه را دارا می باشد که این مقدار مهار شدگی با غلظت مواد و زمان تماس آن ها با عاج  درارتباط می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


1-kakeshashi H. The effect of surgical exposures of dental pulp in germ free and conventional laboratory rats. Oral surgery 1965 Sep; 20: 340-9.
2-Moller K. influence of periapical of indigenous oral bacteria and necrotic pulp tissue in monkeys. Scand J Dent 1981 Dec; 89(6):475-84.
3-Haapasalo HK, Siren EK, Waltimo TMT, Orstavik D. Inactivation of local root canal medicaments by dentin: an in vitro study. Int Endod J 2000; 33(2):126-31.
4-Portiner I, Haapasalo H, Orstavik D, Mitsuo Y, Haapaalo M. inactivation of the antibacterial activity of iodine potassium iodide and chlorhexidin digluconate against enterococcus faecalis by dentin matrix, collagen type 1 and heat killed microbial whole cells. J Endod 2002; 28(9): 634-7.
5-Kennedy J HD. Enterococcus faecalis the root canal survivor and star in post- treatment disease.  Auest dent J 2003; 6(1):135-9.
6-Razmi H, Aligholi M, Sadeghi SD. Evaluation of inactivation of intracanal antiseptics by dentin, demineralized dentin, dentin matrix and mineral component of dentin. TUMS Electronic J 2007; 19(4): 17-23.
7-Mohammadi Z. Sodium hypochlorite in endodontics: an update review. Int Dent J 2008; 58: 329-339.
8-Jett BD, Huycke MM, Gilmore MS. Virulence of enterococci. Clinic Mic Rev 1994; 7(4): 462-78.
9-Raphael D, Wong TA, Moodnick R, Borden BG. The effect of temperature on the bactericidal efficiency of sodium hypochlorite. J Endod 1981; 7(7): 330-4.
10-Elsner HA, Sobottka I, Mack D, Laufs R, Claussen M, Wirth R. Virulence factors of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium blood culture isolates. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2000; 19(1): 39-42.
11-Zehnder M. Root canal irrigants. J Endod 2006 May; 32(5): 389–98.
12-Dunavant TR, Regan JD, Glickman GN, et al. Comparative evaluation of endodontic irrigants against Enterococcus faecalis biofilms. J Endod  2006; 32(6): 527–31.
13-Clegg MS, Vertucci FJ, Walker C, "et al". The effect of exposure to irrigant solutions on apical dentin biofilms in vitro. J Endod 2006; 32(5): 434–7.
14-Gomes BP, Ferraz CC, Vianna ME, et al. In vitro antimicrobial activity of several concentrations of sodium hypochlorite and chlorhexidine gluconate in the elimination of Enterococcus faecalis. Int Endod J 2001; 34(6): 424–8.
15-Vianna ME, Gomes BP, Berber VB, et al. In vitro evaluation of the antimicrobial activity of chlorhexidine and sodium hypochlorite. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004; 97(1): 79–84.
16-Stojicic SS, Qian W, Johnson B, Haapasalo M. Antibacterial and smear layer removal ability of a novel irrigant, QMiX. Int Endod J 2012; 45(4): 363–71.
17-Kleier DJ, Averbach RE, Mehdipour O. The sodium hypochlorite accident: experience of diplomates of the American Board of Endodontics. J Endod 2008; 34(11): 1346–50.     
18-Morgental RD, Singh A, Sapppal H. Dentin Inhibits the Antibacterial Effect of New and Conventional Endodontic Irrigants. J Endod 2013; 39(3): 406-