روشی اصلاح شده برای انجام تکنیک انتقالی جهت درمان کل پوست در بیماران مبتلا به سرطان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 گروه رادیوتراپی و انکولوژی، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف:تکنیک های مختلفی برای درمان کل پوست وجود دارد که در آنها لازم است بیمار در حالت ایستاده قرار گیرد. با این وجود تعدادی از بیماران قادر به ایستادن نیستند. علاوه بر آن اکثر این تکنیک­ها به اتاق­های درمانی بزرگ احتیاج دارند، ولی در تکنیک انتقالی این مشکلات وجود ندارد. در این مطالعه سعی شده تا طرحی براساس تکنیک انتقالی برای درمان کل پوست در بخش شتابدهنده بیمارستان گلستان اهواز اجرا گردد.
روش بررسی: اندازه­­­­­­­گیری­ها در بخش رادیوتراپی بیمارستان گلستان اهواز با دستگاه شتاب­دهنده واریان در حضور اپلیکاتورcm210×10؛ و با استفاده از دزیمتر با صفحات موازی و با کمک فانتوم آب cm320×30×30 در انرژی­هایMeV 4 وMeV 6 انجام شد. فانتوم آب از مقابل چشمه الکترون حرکت می­کند تا تمام نقاط واقع در عمق Zref، دز یکنواخت دریافت کنند. به همین منظور میزان جابه جایی تخت از زیر اپلیکاتور محاسبه شد.
یافته­ها: نتایج حاصل از دزیمتری نشان داد در صورتی که تخت به صورت متقارن نسبت به فانتوم، در مسیری معادل دو برابر طول اپلیکاتور به علاوه طول فانتوم به طور یکنواخت حرکت کند، دز تقریبا یکنواختی با اختلاف ناچیز به تمام نقاط فانتوم خواهدرسید.
نتیجه­گیری:نتایج حاصل از دزیمتری نشان داد که اجرای این طرح یک روش مناسب برای رساندن دز به صورت یکنواخت به تمام نقاط فانتوم در عمق Zref می باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Anacak Y, Arican Z, Bar-Deroma R, Tamir A, Kuten A. Total skin electron irradiation: Evaluation of dose uniformity throughout the skin surface. Medical Dosimetry 2003;28:31-34.
2-Andreo P, Brahme A. Mean energy in electron beams. Med Phys 1981; 8: 682-687.
3-Andrews JR, Swain RW. The radiation therapy of human cancer with accelerated atomic particles. Med Ann Dist of Columbia 1957; 26: 13-16.
4-Diamantopoulos S, Platoni K, Dilvoi M, Nazos I, Geropantas K, Maravelis G, "et al". Clinical implementation of total skin electron beam(TSEB)therapy: A review of the relevant literature. Physica Med 2011; 27: 62-68.
5-Bourgeouis JP, Bridier A, Bouhnik H, Schlienger M. Whole cutaneous irradiation in mycosis fungoides with 55 kV x-rays. Bull of cancer 1977; 64: 313-322.
6-Szur L, Silvester J, Bewley DK.Treatment of the whole body surface with electron. Lancet 1962; 1: 1373-1377.
7-Trump JG, Wright KA, Evans WW, Anson JH, Hare HF, Fromer JL, "et al". High energy electrons for the treatment of extensive superficial malignant lesions. Roentgenol 1953; 69: 623-629.
8-Blasko J, Becker L, Griffin TW, Tong DYK, Groundine M. Electron beam therapy of mycosis fungoides. Acta Radial Oncol 1979; 18: 321-325.
9-Bunn PA, Hoffman SJ, Norris D, Golitz LE, Aeling JL. Systemic therapy of cutaneous T-cell lymphomas(mycosis fungoides and Sezary syndrome). Ann Intern Med 1994; 121: 592-602.
10-Wu JM, Leung SW, Wang CJ, Chui CS. Lying-on position of total skin electron therapy. Int J.Radiat Oncol Biol Phys 1997; 39: 21-528.
11-Becker M, Hoppe RT, Knox SJ. Multiple courses of high-dose total skin electron beam therapy in the management of mycosis fungoides. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1995; 32: 1445-1449.
12-Gerbi BJ, Khan FM, Deibel FC, Kim TH. Total skin electron arc irradiation using a reclined patient position. Radiation Oncology Biol 1989;17: 397-404.
13-Van Der Merwe DG. Total skin electron therapy: A technique which can be implemented on a conventional electron linear accelerator. Radiation Oncology Biol 1993; 27: 391-396.
14-Ulutin HC, Beyan c, Pak Y. Total skin electron beam therapy for cutaneous T-cell lymphoma: Turkish experience with translational technique. Hematologia 2002; 32: 397-403.
15-Anacak Y,  Arican Z,  Drumea K, Rosenblatt E, Tamir A, Chetver L, "et al". Total skin electron irradiation in mycosis fungoides:Comparison between a modified Christie hospital translational technique and the Stanford technique. Leukemia and Lymphoma 2002; 43(11): 2093-2097.
16-Freeman CR, Suissa S, Shenouda G, Vuong T, Souhami L, Pla M, "et al". Clinical experience with a single field rotational total skin electron irradiation technique for cutaneous T-cell lymphoma. Radiation and Oncology 1992;  24: 155-162.
17-Shouman T, El-Taher Z. Total skin electron therapy: A modified technique for small room linear accelerator. J of the Egyptian Nat 2004; 16: 202-209.
18-Platoni K, Diamantopoulos S, Panayiotakis G, Kouloulias V, Pantelakos P, Kelekis N,"et al". First application of total skin electron beam irradiation in Greece: setup,measurements and dosimetry. PhysicaMedica 2012; 28: 174-182.
19-Williams PC, Hunter RD, Jackson SM. Whole body electron therapy in mycosis fungoides-a successful translational technique achieved by modification of an established linear accelerator. British Journal of Radiology 1979; 52: 302-307.
20-Khan FM. The physics of radiation therapy. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010. P. 299-301.
21-Karzmark CJ, Lovinger R, Steele RE. A technique for larg-field, superficial electron therapy. Radiology. 1960; 74: 633-643.
22-Page V, Gardner A, Karzmark CJ. Patient dosimetry in the electron treatment of large superficial lesions. Radiology 1970;  94: 635-641.
23-Van Der Merwe DG. Total skin electron therapy: A technique which can be implemented on a conventional electron linear accelerator. Radiation Oncology Biol 1993; 27: 391-396.
24-Shouman T, El-Taher Z. Total skin electron therapy: A modified technique for small room linear accelerator. J of the Egyptian Nat 2004; 16: 202-209.
25-Freeman CR, Suissa S, Shenouda G, Vuong T, Souhami L, Pla M, "et al". Clinical experience with a single field rotational total skin electron irradiation technique for cutaneous T-cell lymphoma. Radiation and Oncology 1992; 24: 155-162.
26-Reynard EP, Evans MD, Devic S, Parker W, Freeman CR, Roberge D, "et al". Rotational total skin electron irradiation with a linear accelerator. J Appl Clin Med Phys 2008; 9(4): 2793.
27-Williams PC, Hunter RD, Jackson SM. Whole body electron therapy in mycosis fungoides-a successful translational technique achieved by modification of an established linear accelerator. British Journal of Radiology 1979; 52: 302-307.
28-Rosenblatt E, Kuten A, Leviov M, Cederbaum M. Total skin electron irradiation in mycosis fungoides dose and fractionation considerations. Leuk Lymphoma 1998; 30(1-2): 143-51.