مقایسه پارامترهای اسپیرومتری دانش آموزان دختر راهنمایی چاق در مقایسه با وزن طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: چاقی یک مشکل جدی برای سلامت عمومی ‌است. بسیاری از بیماری‌ها از جمله بیماری ریوی با پدیده چاقی ارتباط مستقیم دارند و درصد قابل ملاحظه­ای از مرگ و میرهای سالانه را موجب می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد چاقی و درصد چربی بدن با مشکلات تنفسی همراه است. لذا هدف این مطالعه بررسی پارامترهای اسپیرومتری دانش آموزان دختر راهنمایی چاق در مقایسه با وزن طبیعی.
روش بررسی: 283 دانش­آموز دختر راهنمایی شهرستان اصفهان (سن 88/0± 79/12 سال، شاخص توده بدنی 9/39 ±20 کیلوگرم بر متر مربع) به طور تصادفی خوشه­ای انتخاب و براساس صدک های شاخص توده بدنی (CUT OFF , BMI) و سن انتخاب و در سه گروه چاق (50 نفر) برابر با صدک ≤BMI95، اضافه وزن (62 نفر) برابر با صدک 95≥BMI≤85، و وزن مطلوب(171 نفر) برابر 85≥BMI≤15 قرار گرفتند. پارامترهای اسپیرومتری با استفاده از اسپیرومتری مدل جی گر اندازه­گیری شد.
یافته­ها: بطوری که افزایش معناداری در عملکرد ریوی دانش­آموزان با وزن طبیعی و کاهش معناداری در گروه های اضافه وزن و چاق مشاهده شد. نتایج آزمون تعقیبی LSD نیز نشان داد عملکرد ریوی دانش­آموزان گروه طبیعی بزرگتر از دانش آموزان اضافه وزن و چاق است.
 

 

  نتبجه­گیری: نتایج نشان داد که چاقی بر روی عملکرد ریوی تأثیر ویژه­ای دارد و باعث کاهش ظرفیت­ها و حجم­های ریوی می شود. با این حال هنوز مکانیسم دقیق آن به خوبی مشخص نشده است و نیاز به تحقیقات بیشتری در این حیطه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Saremi A. Parastesh M. The effect of weight–loss program on lung function and systemic inflammation in obese men. J Lorestan Med Sci Univ 2011;12(2)[In Persian]
2-Agha Ali Nejad H. Normalized WHR. WC. BMI and percent body fat in men 30 to 55 years in Tehran. Motion 2003;20:113-34.[In Persian]
3-Chen Y, Rennie D, Cormier Y, Dosman JA. Waist circumference associated with pulmonary  function in children. Pediatr pulmonol 2009;44(3):216-21.
4-Gundogdu Z, Eryilmaz N. Correlation between peak flow and body mass index in obese and non-obese children in Kocaeli, Turkey. Prim Care Respir J 2011; 20(4):403-6.
5-Spathopoulos D, Paraskakis E, Trypsianis G, Tsalkidis A, Arvanitidou V, Emporiadou M, et al. The effect of obesity on pulmonary lung function of school aged children in Greece. Pediatric Pulmonol 2009;44(3):273-80.
6-Godina E, Khomyakova I, Purundzhan A, Tretyak A, Zadorozhnaya L. Effect of physical training on body composition in Moscow dolescents. J physical Anthropol 2007;26(2):229-34.
7-Ochs-Balcom HM, Grant BJ, Muti P, Sempos CT, Freudenheim JL, Trevisan M, et al. Pulmonary function and abdominal adiposity in the general population. Chest 2006;129(4);853-62.
8-Furutate R, Ishii T, Wakabayashi R, Motegi T, Yamada K, Gemma A, et al. Excessive visceral fat accumulation in advanced chronic obstructive pulmonary disease. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2011;6:423-30