کندروسارکوم ماگزیلا: گزارش مورد و مروری بر مقالات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

2 گروه پاتولوژی، دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران.

3 گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران.

4 دستیار تخصصی پریودنتولوژی، دانشکده دندانپزشکی اهواز، ایران.

چکیده

 
کندروسارکوم ناحیه کرانیوفاسیال نئوپلاسم نادری می­باشد که کمتر از 10% کل کندروسارکوم­ها را در بر می­گیرد. علامت کلینیکی معمول شامل یک توده بدون درد است که منجر به تورم استخوان می­گردد. مناسب­ترین روش درمانی جراحی رادیکال می باشد. این نئوپلاسم­ها، نادر اما با اهمیت می­باشند و نیاز به تشخیص صحیح و درمان مناسب دارند چراکه از نظر میکروسکوپی تشخیص کندروسارکوم از استئوسارکوم کندروبلاستیک ممکن است مشکل  باشد. این مقاله به معرفی یک مرد 59 ساله با شکایت از تورم سمت چپ خلف ماگزیلا به مدت 6 ماه می­پردازد.
و در عین حال تحقیقات انجام شده در این خصوص مرور می شوند.
 

کلیدواژه‌ها


1-Marques YM, Moura Mde D, Hiraki KR, Pieri SS, de Oliveira EM, Mantesso A. Chondrosarcoma of the mandible: case report and literature review. Gen Dent 2009;57(5):e47-50.

2-Kundu S, Pal M, Paul RR. Clinicopathologic correlation of chondrosarcoma of mandible with a case report. Contemp Clin Dent 2011;2(4):390–3.

3-Guevara-Canales JO, Sacsaquispe-Contreras SJ, Morales-Vadillo R, Sánchez-Lihón J. Epidemiology of the sarcomas of the jaws in a Peruvian population. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2012;17(2):e201-5.

4-Gorsky M, Epstein JB. Craniofacial osseous and chondromatous sarcomas in British Columbia--a review of 34 cases.  Oral Oncol 2000;36(1):27-31.

5-Lloyd TE, Drage N, Cronin AJ. Chondrosarcoma of the jaws. Dent Update 2009;36(10):632-4.

6-Chowdhury A, Kalsotra P, Bhagat DR, Sharma P, Katoch P. Chondrosarcoma of the maxilla- Recurrent. J K Science 2008;10:94–6.

7-Mohammadinezhad C. Chondrosarcoma of the jaw.  J Craniofac Surg 2009;20(6):2097-100.

8-Anil S, Beena VT, Lal PM, Varghese BJ. Chondrosarcoma of the maxilla. Case report. Aust Dent J 1998;43(3):172-4.

9-Kharrat S, Sahtout S, Tababi S, Temimi S, Ben Miled M, Abid W, et al. Chondrosarcoma of sinonasal cavity: a case report and brief literature review. Tunis Med 2010;88:122-4.

10-Mohammadianpanah M, Gramizadeh B, Omidvari Sh, Mosalaei A. Radiation-induced chondrosarcoma of the maxilla 7-year after combined chemoradiation for tonsillar lymphoma. J Postgrad Med 2004;50(3):200-1.

11-Oliveira RC, Marques KD, Mendonça AR, Mendonça EF, Silva MR, Batista AC, et al. Chondrosarcoma of the temporomandibular joint: a case report in a child. J Orofac Pain 2009;23(3):275–81.
12-Pontes HA, Pontes FS, de Abreu MC, de Carvalho PL, de Brito Kato AM, Fonseca FP, et al. Clinicopathological analysis of head and neck chondrosarcoma: three case reports and literature review. Int J Oral Maxillofac Surg 2012;41(2):203-10.
13-Nonaka CF, de Aquino AR, de Almeida IC, de Souza LB, Pinto LC. Chondrosarcoma of the maxilla mimicking pulp disease on initial presentation. Quintessence Int 2010;41(10):821-5.

14-Kumaravelu C, Sathya Kumar D, Chakravarthy C, Kishore Kumar RV, Rajasekhar G, Gokul Chandra Reddy M, et al. 15-Chondroblastic osteosarcoma of maxilla: a case report and review of literature. J Maxillofac Oral Surg 2009;8:290-3.

15-Hemingway F, Kashima TG, Mahendra G, Dhongre A, Hogendoorn PC, Mertens F, et al. Smooth muscle actin expression in primary bone tumours. Virchows Arch 2012;460(5):525-34.
16-Gomez-Brouchet AMourcin FGourraud PABouvier CDe Pinieux GLe Guelec S, et al. Galectin-1 is a powerful marker to distinguish chondroblastic osteosarcoma and conventional chondrosarcoma. Hum Pathol 2010;41(9):1220-30.

17-Salas S, de Pinieux G, Gomez-Brouchet A, Larrousserie F, Leroy X, Aubert S, et al. Ezrin immunohistochemical expression in cartilaginous tumours: a useful tool for differential diagnosis between chondroblastic osteosarcoma and chondrosarcoma. Virchows Arch 2009;454(1):81-7.

18-Takahama A Jr, Alves Fde A, Prado FO, Lopes MA, Kowalski LP. Chondrosarcoma of the maxilla: report of two cases with different behaviours. J Craniomaxillofac Surg 2012;40(3):e71-4.