مقایسه اثر دوز کم استروژن کونژوگه خوراکی با کرایوپرسیپیتات در پیشگیری از خونریزی در بیماران با نارسایی کلیه که بیوپسی کلیه می شوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات نارسائی مزمن کلیه،دپارتمان نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 بیمارستان فریده بهبهانی، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: خونریزی اورمیک از عوارض نارسایی کلیه می باشد. مطالعات زیادی نشان دهنده موثر بودن انفوزیون دوزهای بالای استروژن کونژوگه در پیشگیری از خونریزی این بیماران است. هدف این مطالعه بررس اثر دوز کم و خوراکی استروژن کونژوگه در بیماران با نارسائی کلیه که بیوپسی کلیه می شوند می باشد
روش بررسی: در این  مطالعه مقطعی بیماران به دو گروه تقسیم می شدند. در گروه اول 10واحد کرایوپرسیپیتات در روز انجام بیوپسی انفوزیون می گردید ودر گروه دوم از 5  روز قبل از بیوپسی، استروژن کونژوگه خوراکی به میزان  روزانه06/0میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن داده می شد.
یافته­ها: به طور کلی 36 بیمار،  گروه 1 ،(9 مرد و 9 زن) با سن متوسط (42/1± 7/39) و گروه 2  (12 مرد و 6 زن) با سن متوسط(13/1±3/35) مورد مطالعه قرار گرفتند. تفاوت معنی داری میان هر دو گروه از نظر سن (172/0 P=)و جنس(310/0= (P وجود نداشت . درهردوگروه شایعترین عارضه خونریزی دهنده هماچوری بود که  15نفر(3/83%) در گروه 1 و 13نفر(2/72%) در گروه 2 بدون وجود تفاوت معنی دار اماری دچارهماچوری شدند(691/0=P). در گروه کرایوپرسیپیتات 2نفر(1/11%) در گروه استروژن یک نفر(6/5%) دچار خونریزی ماژورشدند(990/0 = P). خونریزی ماژور در یک مورد از هردوگروه همراه باهمودینامیک ناپایدار بود اما هیچکدام از آنها  نیاز به مداخله جراحی نداشتند. هیچ  مورد مورتالیتی وجود نداشت.
نتیجه­گیری: بر اساس مطالعه حاضر، تجویز دوز کم استروژن کونژوگه خوراکی می تواند باعث پیشگیری از خونریزی بیماران مبتلا به نارسای حاد کلیه که بیوپسی کلیه می شوند، شود.

کلیدواژه‌ها


1-Sinasi S. Uremic bleeding: pathophysiology, diagnosis, and management. Hospital Physician 2001;76:45– 50.
2-Galbusera M, Remuzzi G, Boccardo P. Treatment of bleeding in dialysis patients. Semin Dial 2009;22(3):279-86.
3-Gawaz MP, Dobos G, Späth M, Schollmeyer P, Gurland HJ, Mujais SK. Impaired function of platelet membrane glycoprotein IIb-IIIa in end-stage renal disease. J Am Soc Nephrol 1994;5(1):36–46.
4-Pawlak D, Malyszko J, Malyszko JS, Pawlak K, Buczko W, Mysliwiec M. Peripheral serotonergic system in uremia. Thromb Res 1996;83(2):189–94.
5-Di Minno G, Cerbone A, Usberti M, Cianciaruso B, Cortese A, Farace MJ, et al. Platelet dysfunction in uremia. II. Correction by arachidonic acid of the impaired exposure of fibrinogen receptors by adenosine diphosphate or collagen. J Lab Clin Med 1986;108(3):246–52.
6-Hedges SJ, Dehoney SB, Hooper JS, Amanzadeh J, Busti AJ. Evidence-based treatment recommendations for uremic bleeding. Nat Clin Pract Nephrol 2007;3(3):138-53.
7-Noris M, Remuzzi G. Uremic bleeding:closing the circle after 30 years of controversies? Blood 1999;94(8):2569–74.
8-Livio M, Mannucci PM, Viganò G, Mingardi G, Lombardi R, Mecca G, et al. Conjugated estrogens for the management of bleeding associated with renal failure. N Engl J Med 1986;315(12):731-5.
9-Heunisch C, Resnick DJ, Vitello JM, Martin SJ. Conjugated estrogens for the management of gastrointestinal bleeding secondary to uremia of acute renal failure. Pharmacotherapy 1998;18(1):210-7.
10-Manno C, Strippoli GF, Arnesano L, Bonifati C, Campobasso N, Gesualdo L, Schena FP. Predictors of bleeding complications in percutaneous ultrasound-guided renal biopsy. Kidney Int 2004;66(4): 1570-7.
11-Shemin D, Elnour M, Amarantes B, Abuelo JG, Chazan JA. Oral estrogens decrease bleeding time and improve clinical bleeding in patients with renal failure. Am J Med 1990;89(4):436-40.
12-Viganò G, Gaspari F, Locatelli M, Pusineri F, Bonati M, Remuzzi G. Dose-effect and pharmacokinetics of estrogens given to correct bleeding time in uremia. Kidney Int 1988;34(6):853-8.
13-Liu YK, Kosfeld RE, Marcum SG. Treatment of uraemic bleeding with conjugated oestrogen. Lancet 1984;324:887–90.
14-Krishnan M. Preoperative care of patients with kidney disease. Am Fam Physician 2002;66(8):1471-6.
15-Heistinger M, Stockenhuber F, Schneider B, Pabinger I, Brenner B, Wagner B, et al. Effect of conjugated estrogens on platelet function and prostacyclin generation in CRF. Kidney Int 1990;38(6):1181-6.
16-Bronner MH, Pate MB, Cunningham JT, Marsh WH.Estrogen-progesterone therapy for bleeding gastrointestinal telangiectasias in chronic renal failure.An uncontrolled trial. Ann Intern Med 1986;105(3):371-4.
17-Zoja C, Viganò G, Bergamelli A, Benigni A, de Gaetano G, Remuzzi G. Prolonged bleeding time and increased vascular prostacyclin in rats with chronic renal failure: effects of conjugated estrogens. J Lab Clin Med 1988;112(3):380-6.
18-Soares SM, Fervenza FC, Lager DJ, Gertz MA, Cosio FG, Leung N. Bleeding complications after transcutaneous kidney biopsy in patients with systemic amyloidosis: single-center experience in 101 patients. Am J Kidney Dis 2008;52(6):1079-83.