مقایسة تأثیر شیاف واژینال هیالورونیک اسید با ویتامین E بر شاخص بلوغ سلول‌های واژن در زنان یائسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی. گروه مامایی، دانشکدة پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.

2 استادیار گروه فارماسیوتیکس.گروه فارماسیوتیکس، دانشکدة داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 مربی گروه آمار و اپیدمیولوژی.گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.

4 دانشیار گروه پاتولوژی.گروه پاتولوژی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: به­دنبال گرگرفتگی، دومین، شایع­ترین و پر دردسرترین عارضة یائسگی، آتروفی واژن است که سبب ایجاد علایمی مانند: خشکی ولو و واژن، درد هنگام مقاربت، و واژینیسموس یا خارش واژن می­شود که می­تواند به­طور معناداری کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این مطالعه، مقایسة تأثیر شیاف واژینال هیالورونیک اسید با ویتامین E در درمان آتروفی واژن در زنان یائسه است.
روش بررسی: این مطالعه به­صورت کارآزمایی بالینی دو سوکور در مرکز بهداشتی 17 شهریور اهواز از شهریور ماه تا دی ماه سال 1389 انجام شد.  تعداد 40 زن یائسه با علایم آتروفی واژن به صورت تصادفی در دو گروه، جهت دریافت شیاف واژینال حاوی 5 میلی­گرم هیالورونیک اسید (20 نفر) یا 1 میلی­گرم ویتامین E (20 نفر) برای مدت 8 هفته، قرار گرفتند. ارزش رسیدگی سلول­های واژن قبل و بعد از درمان اندازه­گیری و در دو گروه مقایسه گردید. داده­ها با استفاده از آزمون تی مستقل و تی زوجی و با استفاده از نسخة 16 نرم­افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. سطح معناداری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته­ها: یافته­های این پژوهش نشان داد که میانگین ارزش رسیدگی سلول­های واژن در دو گروه، به طور معناداری بهبود یافته بود (001/0>p ) اما میانگین ارزش رسیدگی سلول­های واژن در گروه هیالورونیک اسید در مقایسه با گروه ویتامین E بالاتر بود (001/0>P).
نتیجه­گیری: هیالورونیک اسید و ویتامین E سبب افزایش بلوغ اپیتلیوم واژن  می­شوند، اما بهبودی در گروه هیالورونیک اسید بیشتر بوده است. لذا شیاف واژینال هیالورونیک اسید می­تواند در زنان دچار آتروفی واژن که نمی­خواهند یا نمی­توانند استروژن درمانی موضعی را دریافت کنند، استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


1-Seyed Alavi  GH. [The  Menopausal  Period]. Tehran:  Nashre Jahad; 1995. p.4. [In Persian]
2-Speroff L, Glass RH, Kase NG. Clinical gynecology endocrinology and Infertility. 5thed. Baltimor, MD: Williams & Wilkins; 2005. p. 621-777.
3-Shifren Jl, Schiff I. Menopause. In: Berek JS. Berek & Novak's Gynecology. 14th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. P. 1323-42.
4-Kazemian  A, Broomandfar KH, Ghanadi AR, Noorian K. [Effects of valerian on menopausal hot flash]. J Shahre-Kord Med Univ 2006;8(2): 35-40. [In Persian]
5-Sadat Hashemi  SM,  Ghorbani  R,  Kalalian H, Majdabadi Askari H, Kaveei  B, Khalajabadi  Farahani  F. [Parametric  Estimation  of  Age  Patterns  at  Natural Menopause  in  shahrood; Semnan Province, Iran, 2007].  Semnan University Med Sci J 2009;3:29-35. [In Persian]
6- Speroff  L, Marc  A, Fritz  MA. Menopause  and  the  perimenopausal  transition. 2005:621-88.
7-Costantino  D,  Guaraldi  C.  Effectiveness  and  safety  of  vaginal  suppositories   for  the treatment  of  the  vaginal  atrophy  in  postmenopausal  women:  an  open,   non-controlled clinical trial.  Eur Rev Med Pharmacol Sci 2008;12(6):411-6.
8-Palacios  S. Managing  urogenital  atrophy.  Maturitas 2009;63(4):315–8.
9- Johnston SL, Farrell SA, Bouchard C, Farrell SA, Beckerson LA, Comeau M, et al. The  detection   and   management  of  vaginal  atrophy.  J Obstet  Gynaecol  Can  2004;26(5):503–15.
10-Marx P, Schade G, Wilbourn S, Blank S, Moyer DL, Nett R. Low-dose (0.3 mg)  synthetic  conjugated  estrogens A  is  effective  for  managing  atrophic  vaginitis.  Maturitas 2004;47(1):47–54.
11-Carpenter  JS . The  Hot  Flash  Related  Daily  Interference   Scale : a tool  for  assessing  the impact  of  hot  flashes  on  quality  of  life  following  breast  cancer .J Pain Symptom Manage 2001;22(6):979-89.
12-Ekin M,  Yasar L, Savan K, Temur M, Uhri M, Gencer I, et al. The   comparison   of   hyaluronic  acid  vaginal  tablets  with  estradiol  vaginal  tablets  in  the  treatment  of  atrophic vaginitis: a randomized  controlled  trial.  Arch  Gynecol  Obstet  2011;283(3):539-43.
13-Checa MA, Garrido A, Prat M, Conangla M, Rueda C, Carreras R.  A comparison  of  raloxifene  and  calcium plus  Vitamin  D  on  vaginal  atrophy  after  discontinuation  of long-standing  postmenopausal  hormone  therapy  in  osteoporotic  women. A  randomized, masked-evaluator,  one-year, prospective  study.  Maturitas 2005;52(1):70–7.
14-Morali G, Polatti  F, Metelitsa  EN, Mascarucci P, Magnani P, Marrè GB.  Open, non-controlled clinical studies to assess the efficacy and safety of a medical device in form of gel topically and intravaginally used  in postmenopausal women with genital atrophy.  Arzneimittelforschung 2006;56(3):230-8.
15-Le Donne M, Caruso C, Mancuso A, Costa G, Iemmo R, Pizzimenti G, et al. The  effect of vaginally administered genistein in comparison with hyaluronic acid on atrophic  epithelium  in  postmenopause. Arch  Gynecol  Obstet  2011;283(6):1319-23.
16-Karaosmanoglu O, Cogendez E, Sozen H, Asoglu MR, Akdemir Y, Eren S. Hyaluronic acid in the treatment of postmenopausal women with atrophic vaginitis. Int J Gynecol Obstet 2011;113(2):156-7.
17-Ziaei  S, Kazemnejad  A, Zareai  M . The effect of vitamin E on hot flashes in menopausal  women. Gynecol  Obstet  Invest 2007;64(4):204-7.
18-McLAREN HC. Vitamin E in the menopause. Br Med J 1949;2(4641):1378–81.