مطالعة اثر ضد درد عصارة هیدروالکلی برگ انجیر خوراکی در موش صحرایی به روش آزمون فرمالین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد فارماکولوژی.گروه فارماکولوژی و سم‌شناسی، دانشکدة داروسازی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه فارماکوگنوزی.مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، گروه فارماکوگنوزی، دانشکدة داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 مربی سم‌شناسی.گروه سم‌ شناسی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

4 دکتر داروساز، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به آثار جانبی شدید داروهای ضد درد سنتتیک، کاربرد گیاهان داوریی که دارای عوارض کمتری هستند در این مورد منطقی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد درد عصارة هیدروالکلی برگ انجیر خوراکی و مقایسة آن با داروهای ضد درد مورفین و آسپیرین می­باشد.
روش بررسی: در این مطالعه، موش­های صحرایی نر از نژاد ویستار در نه گروه‌ 6تایی دسته‌بندی شدند: گروه کنترل منفی دریافت­کنندة سرم فیزیولوژی (ml/kg5)، به دو گروه کنترل مثبت به‌ ترتیب مورفین (mg/kg5/2 ) و آسپیرین (mg/kg300) از طریق داخل صفاقی تزریق شد. گروه­های آزمایش تحت تزریق داخل صفاقی (mg/kg200،400،600،800،1000 ) عصارة هیدروالکلی برگ انجیر خوراکی قرار گرفتند، و یک گروه دریافت­کنندة بهترین دوز مؤثر عصاره (mg/kg800) به همراه نالوکسان ( mg/kg1) به صورت داخل صفاقی تزریق و مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر ضددرد دوزهای مختلف عصاره با استفاده از روش فرمالین مورد مطالعه قرار گرفت.
یافته­ها: عصارة هیدروالکلی برگ انجیر خوراکی باعث کاهش معنادار(05/0p<) درد در دوزهای 600، 800،mg/kg 1000 در مقایسه با گروه کنترل منفی شد. اثر ضد درد عصاره (mg/kg800) در فاز اول درد بیشتر از آسپیرین و کمتر از مورفین و اثر ضد درد مزمن آن در فاز دوم درد کمتر از آسپیرین و مورفین بود.
نتیجه­گیری: عصارة هیدروالکلی برگ انجیر روی هر دو فاز حاد و مزمن درد مؤثر می­باشد. با توجه به اینکه نالوکسان اثر ضد درد عصاره را فقط در فاز دوم درد کاهش داد، می­توان نتیجه گرفت که ممکن است عصاره اثر ضد درد (فاز دوم) خود را تا حدودی از طریق گیرنده­های اوپیوئیدی اعمال نماید.

کلیدواژه‌ها


1-Azizian D. Flora of Iran.  No35 moraceae: Research institute of Forests and Rangelands. Tehran: Research Institute of Forests and Rangelands; 2001. p. 9-11.
 2-Zargari A. Herbal treatment. 4th ed. Tehran: Tehran Univ Pub; 1992. p. 438-47.
3-Çalişkan O, Aytekin Polat A. Phytochemical and antioxidant properties of selected fig (Ficus carica L.) accessions from the eastern Mediterranean region of Turkey. Scientia Horticulturae. 2011;128(4):473-8.
4-Vaya J, Mahmood S. Flavonoid content in leaf extracts of the fig (Ficus carica L.), carob (Ceratonia siliqua L.) and pistachio (Pistacia lentiscus L.). Biofactors 2006;28(3-4):169-75.
5-Singab AN, Ayoub NA, Ali EN, Mostafa NM. Antioxidant and hepatoprotective activities of Egyptian moraceous plants against carbon tetrachloride-induced oxidative stress and liver damage in rats. Pharm Biol 2010;48(11):1255-64.
6-Gond NY, Khadabadi SS. Hepatoprotective Activity of Ficus carica Leaf Extract on Rifampicin-Induced Hepatic Damage in Rats. Indian J Pharm Sci 2008;70(3):364-6.
7-Lazreg Aref H, Gaaliche B, Fekih A, Mars M, Aouni M, Pierre Chaumon J, et al. In vitro cytotoxic and antiviral activities of Ficus carica latex extracts. Nat Prod Res 2011;25(3):310-9.
8-Ali B, Mujeeb M, Aeri V, Mir SR, Faiyazuddin M, Shakeel F. Anti-inflammatory and antioxidant activity of Ficus carica Linn. leaves. Nat Prod Res 2012; 26(5):460-5.
9-Oliveira AP, Valentão P, Pereira JA, Silva BM, Tavares F, Andrade PB. Ficus carica L.: Metabolic and biological screening. Food Chem Toxicol 2009;47(11):2841-6.
10-Canal JR, Torres MD, Romero A, Perez C. A chloroform extract obtained from a decoction of Ficus carica leaves improves the cholesterolaemic status of rats with streptozotocin-induced diabetes. Acta Physiol Hung 2000;87(1):71-6.
11-Krishna GM, Pallavi E, Ravi KB, Ramesh M, Venkatesh S. Hepatoprotective activity of Ficus carica Linn. leaf extract against carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats. DARU 2007;15(3):162-6.
12-Patil Vikas V, Shandavi SC, Bhangal E, Vijay RP. Studies on immunomodulatory activity of Ficus Carica. Int J Pharm Pharmac Sci 2010;2(4):97-9.
13-Sulaiman MR, Hussain MK, Zakaria ZA, Somchit MN, Moin S, Mohamad AS, et al. Evaluation of the antinociceptive activity of Ficus deltoidea aqueous extract. Fitoterapia 2008;79(7-8):557-61.
14-Malairajan P, Gopalakrishnan G, Narasimhan S, Jessi Kala Veni K. Analgesic activity of some Indian medicinal plants. J Ethnopharmacol 2006;106(3):425-8.
15-Harborne JB. Phytochemical methods; a guide to modern techniques of plant analysis. 2nd ed. London: Chapman and Hall; 1984.
16-Rosland JH, Tjølsen A, Maehle B, Hole K. The formalin test in mice:effect of formalin concentration. Pain 1990;42(2):235-42.
17-Shibata M, Ohkubo T, Takahashi H, Inoki R. Modified formalin test: characteristic biphasic pain response. Pain 1989;38(3):347-52.
18-Heidari MR, Azad EM, Mehrabani M. Evaluation of the analgesic effect of Echium amoenum Fisch & C.A. Mey. extract in mice: possible mechanism involved. J Ethnopharmacol 2006;103(3):345-9.
19-Perez C, Canal JR, Torres MD. Experimental diabetes treated with ficus carica extract: effect on oxidative stress parameters. Acta Diabetol 2003;40(1):3-8.
20-Patil VV, patil VR. Evaluation of anti- inflammatory of Ficus Carica Linn leaves. Indian J Nat Prod Resour 2011;2(2):151-5.