بررسی تأثیر جراحی دندان عقل نهفته، بر میزان باز شدن دهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران.

2 گروه اندودنتیکس، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 گروه ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: جراحی دندان مولر سوم نهفته واکنش­های التهابی را به­دنبال دارد که باعث درد و تورم و تریسموس می­شود. هدف از این مطالعه، تعیین تأثیر عوامل مختلف قبل و حین عمل مثل سن، جنس و تجربه جراح بر میزان تریسموس بعد از جراحی مولر سوم نهفته می­باشد.
روش بررسی: در این مطالعة آینده­نگر 76 بیمار با نهفتگی­های مختلف دندان عقل در فک بالا یا پایین شرکت کردند. عوامل قبل و حین عمل با توجه به معاینه­های بالینی و رادیوگرافی در یک چک­لیست ثبت گردید. میزان تریسموس از طریق بیشترین بازشدگی دهان در ناحیة دندان­های سنترال قبل از عمل و 48 ساعت پس از عمل بررسی شد. داده­های به­دست آمده، به­وسیلة نسخة 15 نرم­افزار SPSS و آزمون تی جفت شده تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ ها: میزان باز شدن دهان قبل از جراحی، حداقل 22 و حداکثر 65 و به­طور میانگین 5/8 ± 1/47 میلی­متر بود. 2 روز بعد از عمل، بیشترین میزان باز شدن دهان، حداقل 8 و حداکثر 62 و به­طور میانگین 2/6 ± 5/28 میلی­متر بود. هیچ­یک از متغیرها به جزء مورفولوژی ریشه، ارتباط مشخصی با میزان باز شدن دهان نداشتند. با وجود این، تریسموس در بیمارانی که توسط متخصصان جراحی شده بودند، کمتر از دستیاران بود. بیشترین تریسموس در موارد انجام شده توسط دانشجویان مشاهده شد. تریسموس در بیماران دارای اختلال­های مفصل بیشتر از افراد عادی بود. 
نتیجه­ گیری: میزان تریسموس در بیمارانی که مولر سوم با ریشه­های مجزا و متباعد داشتند، به­طور معناداری بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


1-Peterson LJ, Ellis E, Hupp JR, Tucker MR .Contemporary oral and maxillofacial surgery. In: Peterson LJ. Principles of management of impacted teeth. 4thed. United States of America: Linda Duncan; 2003.p.184-185.
2-Peterson LJ, Ellis E, Hupp JR, Tucker MR .Contemporary oral and maxillofacial surgery. In: Peterson LJ. Principles of management of impacted teeth. 4thed. United States of America: Linda Duncan; 2003.p.213.
3-Peterson LJ, Ellis E, Hupp JR, Tucker MR .Contemporary oral and maxillofacial surgery. In: Peterson LJ. Postoperative patient management. 4thed. United States of America: Linda Duncan; 2003.p.219.
4-Garcia Garcia A, Gude Sampedro F, Gandara Rey J, Gallas Torreira M. Trismus and pain after removal of impacted lower third molars, J Oral Maxillofa Surg.1997 Nov; 55(11):1223-6.
5-Kim JC, Choi SS, Wang SJ, Kim SG. Minor complications after mandibular third molar surgery: type, incidence, and possible prevention. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006 Aug;102(2):e4-11. Epub 2006 Jun 27.
6-De Bore MP, Raghoebar GM, Stegenga B, Schoen PJ, Boering G. Complications after mandibular third Molar extraction, Quintessence Int, 1995 Nov, 26(11): 779 –84.
7-Berge TI, Boe OE:. Predictor evaluation of postoperative morbidity after surgical removal of mandibular third molars, Acta Odontal Scand. 1994 Jun, 52(3): 162-9.
8-Akadiri OA, Okoje VN, Arotiba JT. Identification of risk factors for short-term morbidity in third molar surgery. Odontostomatol Trop. 2008 Dec;31(124):5-10.
9-Grossi GB, Maiorana C, Garramone RA, Borgonovo A, Creminelli L, Santoro F. Assessing postoperative discomfort after third molar surgery: a prospective study. J Oral Maxillofac Surg. 2007 May;65(5):901-17.
10-Chiapasco M, Decicco L, Marrone G. Side effects and complications associated with third molar surgery, Oral Surg Oral Med Oral pathol.1993 Oct, 76(4):412-20.
11-Handelman SL, Block PM, Desjardins P, Gatlin L, Simmons L.Removal of impacted third molars by Oral/maxillo facial surgery and general dentistry residents, Spec Care Dentist. 1993 May –Jun, 13(3): 122-6.
12-Berge TI, Gilhuus-Moe OT. Per- and post-operative variables of mandibular third-molar surgery by four general practitioners and one oral surgeon. Acta Odontol Scand. 1993 Dec;51(6):389-97.
13-Jerjes W, Upile T, Kafas P, Abbas S, Rob J, McCarthy E, et al. Third molar surgery: the patient's and the clinician's perspective. Int Arch Med. 2009 Oct 24;2(1):32.
14-Kirk DG, Liston PN, Tong DC, Love RM. Influence of two different flap designs on incidence of pain, swelling, trismus, and alveolar osteitis in the week following third molar surgery. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007 Jul;104(1):e1-6. Epub 2007 May 15.
15-García García A, Gude Sampedro F, Gallas Torrella M, Gándara Vila P, Madriñán-Graña P, Gándara-Rey JM. Trismus and pain after removal of a lower third molar. Effects of raising a mucoperiosteal flap. Med Oral. 2001 Nov-Dec;6(5):391-6.
16-Graziani F, D'Aiuto F, Arduino PG, Tonelli M, Gabriele M. Perioperative dexamethasone reduces post-surgical sequelae of wisdom tooth removal. A split-mouth randomized double-masked clinical trial. Int J Oral Maxillofac Surg. 2006 Mar;35(3):241-6. Epub 2005 Sep 26.
17-Baqain ZH, Karaky AA, Sawair F, Khraisat A, Duaibis R, Rajab LD. Frequency estimates and risk factors for postoperative morbidity after third molar removal: a prospective cohort study. J Oral Maxillofac Surg. 2008 Nov;66(11):2276-83.
18-Grossi GB, Maiorana C, Garramone RA, Borgonovo A, Creminelli L, Santoro F. Assessing postoperative discomfort after third molar surgery: a prospective study. J Oral Maxillofac Surg. 2007 May;65(5):901-17.
19-Pedersen A. Interrelation of complints after removal of impacted mandibular third molars, Int J Oral Surg, 1985 Jun; 14(3): 241-4.
20-Oikarinen K, Räsänen A. Complications of third molar surgery among university students. J Am Coll Health. 1991 May;39(6):281-5.
21-Lago-Méndez L, Diniz-Freitas M, Senra-Rivera C, Seoane-Pesqueira G, Gándara-Rey JM, García-García A. Postoperative recovery after removal of a lower third molar: role of trait and dental anxiety. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009 Dec;108(6):855-60.