بررسی میزان تأثیر آموزش بر آگاهی مربیان بهداشت مدارس سطح شهر اهواز در ارتباط ارتودنسی پیش‌گیری در سال تحصیلی 85-1384

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکدة دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: کودکان مدت زمان زیادی را در مدارس در کنار مربیان بهداشت هستند، که نقش مهم و کلیدی در پیشگیری از بیماری­های کودکان بر عهده دارند. از این رو تحقیق حاضر جهت بررسی میزان تأثیر آموزش بر آگاهی مربیان بهداشت مدارس سطح شهر اهواز در ارتباط با ارتودنسی پیش­گیری انجام شد.
روش بررسی: با هماهنگی با آموزش و پرورش، مربیان بهداشت مدارس شهر اهواز برای شرکت در کارگاه یک­روزة آموزش بهداشت دهان و دندان و نکات پیش­گیری از ناهنجاری­های دندانی فرا خوانده شدند. در ابتدا هر یک از مربیان (68 نفر) به پرسش­نامه­ای پاسخ دادند (پیش­آزمون). پس از آن از طریق پخش فیلم و سخنرانی آموزش دیدند و یک کپی از فیلم و پمفلت آموزشی در اختیار آنان قرار گرفت. پس از گذشت سه هفته، دوباره پرسش­نامه­های مشابه در اختیار مربیان قرار داده شد تا با توجه به آموزش­هایی که دیده بودند، پاسخ دهند. پرسش­نامه­های پس­آزمون با داده­های به­دست‌آمده از مرحلة پیش­آزمون مقایسه شد. برای بررسی­های آماری از آزمونT ، مربع کای و آزمون­های ناپارامتریک استفاده شد.
یافته­ ها: آموزش، باعث افزایش سطح آگاهی مربیان بهداشت شد(001/0P<). از طرفی میزان تحصیلات تأثیری در آگاهی آنان و همین­طور در تأثیر پذیری از آموزش نداشت (05/0P>). سابقة کار نیز در سطح آگاهی و اثرپذیری آنها از آموزش بی­تأثیر بود (05/0P>).
نتیجه­ گیری: آموزش مسایل بهداشتی دهان و دندان و نکات پیشگیری به مربیان بهداشت مدارس می­تواند جهت افزایش توجه آنها به بهداشت دهان و دندان و ارتودنسی پیش­گیری در دانش­آموزان مفید باشد.
 

کلیدواژه‌ها


1-Pinkham JR, Casamassimo PS, Tigue Dg, Field HW, Dennis Jr, McTigue J. Pediatric dentistry: infancy through adolescence. 4th ed. St. Louis: Elsevier Saunders; 2005.  p. 134-6.
2-Profit WR. Contemporary orthodontics. 2nd ed.  St. Louis: Mosby Year Book; 1993. P. 75-9 .
3-Cameron AC, Widmer RP. Handbook of pediatric dentistry. 3rd ed. Edinburgh: Mosby Elsevier; 2008. P. 345-52.
4-Farkad H, Mathur VP. National oral health care program pediatrics. Indian pediater J. 2002 Nov;39(11):1001-5.
5-Suhad H, Jundi AL, Hammad M, Alwaeli H. The efficacy of a school-based caries preventive program: a 4-year study. Int J Dent Hygiene 2006;4(1):30-4
6-Alice MK. Teaching for Heath. 2nd ed . Edinburgh: Churchill living stone; 1995. 
7-Hartshorne JE, Carstens IL, Beilinsohn B, Potgieter G, The effectiveness of a school–based oral health education program-- a Pilot study.  J Dent Assoc S Afr 1989;44(1):5-10.
 8-Daryaei Z, Bassir L.Evaluation of the effect of repetition of oral health education in Children’s plaque index in 9-10 year old students in Ahvaz [Research Project]. Ahvaz: Jundi shapur university of medical science; 2004.
 9-Jabari L, Gharizadeh N, Bassir L. Comparative evaluation of three method of oral hygiene instruction (OHIS) in grade 3 and 4 students in ahvaz [Research Project]. Ahvaz: Jundi shapur university of medical science; 2005.
 10-Moghadam barati A, khordimood M. Effect of oral hygiene instruction on oral hygiene index dental school[Research Project]. Ahvaz: Jundi shapur university of medical science; 1996.