میزان یافته‌های اتفاقی از ناهنجاری‌های دندانی و پاتولوژی در بیماران اطفال: یک بررسی رادیوگرافیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت.گروه رادیولوژی دهان و فک وصورت،دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دستیار تخصصی گروه رادیولوژی دهان و فک وصورت.گروه رادیولوژی دهان و فک وصورت،دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 دندانپزشک.دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، هواز، ایران.

4 دستیار تخصصئ گروه اندودونتیکس.گروه اندودونتیکس، دانشکدۀ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

زمینهوهدف: آنومالی­های دندانی می­تواند مادرزادی، تکاملی یا اکتسابی باشند و مشتمل بر تغییرات متنوع در تعداد، اندازه، الگوی رویش و مورفولوژی نرمال دندان هستند. به منظور تشخیص این ناهنجاری­ها علاوه بر مشاهدات بالینی تحقیقات پاراکلینیکی مانند رادیوگرافی ضروری هستند. رادیوگرافی پانورامیک اجازه مشاهدۀ آسان آنومالی­ها و پاتولوژی­ها و ضایعات در ناحیۀ فک و صورت را می­دهد و حتی می­تواند منجر به تشخیص یافته­های تصادفی در بیمارانی شود که جهت معاینۀ اولیه مراجعه کرده­اند. هدف از این مطالعه بررسی یافته­های اتفاقی از ناهنجاری­های دندانی و پاتولوژی بیماران اطفال در کلیشه پانورامیک می­باشد .
روش­بررسی: در این مطالعۀ توصیفی­_­مقطعی از رادیوگرافی پانورامیک 150 بیمار اطفال که در سال 1392 به بخش رادیولوژی دانشکدۀ دندانپزشکی دانشگاه جندی­شاپور اهواز مراجعه کردند، استفاده شد. به منظور کاهش تفسیر غلط رادیوگرافی، دو مشاهده­گر تصاویر را به طور مستقل از هم بر روی مانیتور مشاهده کردند. داده­ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر (Chi-square) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ها: بین نوع آنومالی و جنسیت ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان می­دهد که بین نوع آنومالی و فک درگیر رابطه معناداری وجود دارد به عبارتی نوع آنومالی با توجه به فک درگیر متغیر خواهد بود.
 نتیجه­گیری: رادیوگرافی پانورامیک یک رادیوگرافی ارزشمند برای کشف بسیاری از آنومالی­های دندانی در معاینۀ اولیۀ بیماران به­خصوص بیماران اطفال می­باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Namdar F, Pekiner M, Borahan BO, Gumru E, Aytugar. Rate of Incidental Findings of Pathology and Dental Anomalies in Paediatric Patients: A Radiographic Study. Musbed 2011; 1(2): 112-6.
2-White SC PM. Oral radiology princplcs and Interpretation. 6th ed. Philadelphia: Elsevier; 2009. P. 175-363.
3-Terrence J, Freer B, Fds, Dorth, Rcs,  Fracds. Prevalence of dental anomalies in orthodontic patients. Austral Dent J 1998; 43 (6): 395-8.
4-Asaumi JI, Hisatomi M, Yanagi Y, Unetsubo T, Maki Y, Matsuzaki H, "et al". Evaluation of panoramic radiographs taken at the initial visit at a department of paediatric dentistry. Dentomaxillofac Radiol 2008Sep; 37(6): 340-3.
5-Bondemark L, Jeppsson M, Lindh-Ingildsen L, Rangne K. Incidental  Findings of Pathology and Abnormality in Pretreatment Orthodontic Panoramic Radiographs. Angle Orthod 2006Jan; 76(1): 98–102.
6-Cholitgul W, Drummond BK. Jaw and tooth abnormalities detected on panoramic radiographs in New Zealand children aged 10-15 years. NZ Dent J 2000Mar; 96(423): 10-13.
7-Shokri A, Poorolajal J, Khajeh S, Faramarzi F, Kahnamoui HM. Prevalence of dental anomalies among 7- to 35-year-old people in Hamadan,Iran in 2012-2013 as observed using panoramic radiographs. Imaging Sci Dent 2014 Mar; 44(1): 7-13.
8-Bruce C, Manning-Cox G, Stanback-Fryer C, Banks K, Gilliam M. A radiographic survey of dental anomalies in Black pediatric patients. NDA J 1994Jan-Feb; 45(1): 6-13.
9-Markovic  M. Hypodontia in twins. Swed Dent J Suppl 1982; 15: 153-62.
10-Davis PJ. Hypodontia and hyperdontia of permanent teeth in Hong Kong schoolchildren. Community Dent Oral Epidemiol 1987 Aug; 15(4): 218-20.
11-Bergström K. An orthopantomographic study of hypodontia,supernumeraries and other anomalies in school children between the ages of 8-9 years. Swed Dent J 1977; 1(4): 145-57.
12-Lai PY, Seow WK.  A controlled study of the association of various dental anomalies with hypodontia of permanent teeth. Pediatr Dent 1989Dec; 11(4): 291-6.
13-Silverman NE, Ackerman JL. Oligodontia: a study of its prevalence and variation in 4032 children. J Dent Child 1979Nov-Dec; 46(6): 470-7.
14-Luten JR Jr. The prevalence of supernumerary teeth in primary and mixed dentitions. J Dent Child1967Sep; 34(5): 346-53.
15-Locht S. Panoramic radiographic examination of 704 Danish children aged 9-10 years. Community Dent Oral Epidemiol 1980Oct; 8(7): 375-80.
16-Shifman A, Chanannel I. Prevalence of taurodontism found in radiographic dental examination of 1200 young adult Israeli patients. Community Dent Oral Epidemiol 1978Jul; 6(4): 200-3.
17-MacDonald-Jankowski DS, Li TT. Taurodontism in a young adult Chinese population. Dentomaxillofac Radiol 1993Aug; 22(3): 140-4.
18-Ooshima TIR, Mishima K, Sobue S. The prevalence of developmental anomalies of teeth and their association with tooth size in the primary and permanent dentitions of 1650 Japanese children. J Cataract Refract Surg 2001; 27: 1076-1078.
19-Brin I, Becker A, Shalhav M. Position of the maxillary permanent canine in relation to anomalous or missing lateral incisors: a population study. Eur J Orthod 1986Feb; 8(1): 12-6.
20-Ooshima T, Ishida R, Mishima K, Sobue S. The prevalence of developmental anomalies of teeth and their association with tooth size in the primary and permanent dentitions of 1650 Japanese children. Int J Pediatr Dent 1996Jun; 6(2): 87-94.
21-Thongudomporn U, Freer TJ. Anomalies dental morphology and root resorption during orthodontic treatment: a pilot study. Aust Orthod J 1998Oct; 15(3): 162-7.