ارزیابی و مقایسه دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال غیرمستقیم و معمولی در تشخیص ضایعات پری اپیکال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رادیولوژی فک، دهان و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

2 گروه رادیولوژی فک، دهان و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

3 دندانپزشک.

4 گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینهوهدف: ضایعه ناحیه پری اپیکال دندان یک مساله بالینی است که اغلب د ر کشف و تشخیص آن مشکلاتی وجود دارد. با توجه به اینکه تشخیص ضایعه پری اپیکال براساس مشاهده رادیولوسنسی در ناحیه پر ی اپیکال دندان می باشد، بنابراین در تشخیص ضایعه پری اپیکال، بررسی رادیوگرافی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف از این مطالعه ارزیابی دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال غیرمستقیم (psp)  و معمولی در تشخیص ضایعات پری اپیکال در شرایط invitro است
روش بررسی: در این پژوهش تجربی- آزمایشگاهی با استفاده از دندان­های پره مولر تک ریشه­ای که در ساکت­های استخوان مندیبل خشک گوسفند جایگذاری شدند60  ضایعه مصنوعی با ابعاد 25/0 و 5/0 در زیر اپکس دندانها ایجاد شد. از این ضایعات با دو روش معمولی و دیجیتال تصویربرداری به عمل آمد. دو متخصص رادیولوژی فک و صورت وجود یا عدم وجود ضایعه در تصاودر psp و معمولی از هر دندان را مورد بررسی قرار دادند.
یافته­ها: متوسط حساسیت مشاهده­گرها در رادیوگرافی معمولی در ضایعات  25/0mm ، 5/mm0، 1mm به ترتیب 30 درصد، 7/46 درصد ، 85 درصد  بود که با رادیوگرافی psp به 7/46 درصد ،5/63 درصد، 3/93 درصد افزایش یافت، ولی رادیوگرافی معمولی دارای ویژگی( 85 درصد) بیشتری نسبت به رادیوگرافی دیجیتال(7/66 درصد ) بود.
نتیجه­گیری: با توجه به نتایج مطالعه­ی حاضر به نظر می رسد که خصوصأ در ضایعات کوچک psp نسبت به رادیوگرافی معمولی حساسیت تشخیصی بالاتری در کشف ضایعات پری اپیکال دارا می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


-White SC,PharoahMJ,eds.OralRadiology:principle and interpretation. 6thed .St.Louis :Mosby Elsevier ;2009.p.326.
2-Nicopoulou-Karayianni K, Bragger U, Patrikiou A, Stassinakis A, Lang NP: Image processing for enhanced observer agreement in the evaluation of periapical bone changes. Int Endod 2002;35:615-622.
3-Christgau M, Hiller K, Schmalz G, Kolbeck C, Wenzel A: Quantitative digital subtraction radiography for the determination of small changes in bone thickness. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1998;85:462-472.
4-Southard KA, Southard TE: Detection of simulated osteoporosis in dog alvelolar bone with the use of digital subtraction. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1994;77:412-418.
5-Lindh C, Petersson A, Klinge B, Nilsson M: Trabecular bone Volume and bone mineral density in the mandible. Dentomaxillofac Radiol 1997;26:101-106.
6-Wang A, Monsoar PA, Moule AJ, Basford KE. A comparison of Kodak ultraspeed and Ektaspeed plus dental x-ray films for detection of dental caries. Aust Dent J 2002; 47(1): 27-29.
7-Razmus TF, Williamson GF. Current oral and maxillofacial imaging.1st Ed Philadelphia:W.C SANDERS. 1996; 6-184.
8-Whites SC, Pharoah MJ. Oral radiology principle and interpretation. 4th Ed. St Louis: 2000. 223-227.
9-Ruddle CJ, Cohen S, Burns RC. Pathways of the pulp. 8th Ed. Philadelphia: St Louis; 2002.115-128.
10-Seltzer S: Endodontology. 2nd Ed. Philadelphia: Lea & Febiger;1998.149-156.
11-Wenzel A, Hintze H. Perception of image quality in direct digital radiography after application of various image treatment filters for detectability of dental disease. Dentomaxillofac Radiol 1993; 22: 131-134.
12-Barbat J, Messer HH. Detectability of artificial periapical lesions using direct digital and conventional radiography. J Endod 1998; 24: 837-842.
13-Kullendorff B, Petersson K, Rohlin M. Direct digital radiography for the detection of periapical bone lesions: a clinical study. Endod Dent Traumatol 1997; 13: 183-189.
14-M. Mehdizadeh, M. Karami, H. Zamani. Comparative Study of Conventional and Digital Radiography in Diagnosis of Periapical Lesions in Dry Human Mandible. J Dent Shiraz Univ Sci. 2008; 9 (2): 163-169.
15-Tabrizizadeh M, Abrisham S M, Yazdani A. The accuracy comparison of direct digital radiography (DDR) and conventional radiography in detecting chemically created lesions. Beheshti  Univ Dent J 2011; 29 (1): 55-66.
16-Lazar RH,YounisRT,ParveyLS.Comparision of plain radiographs,coronal CT and interoperative finding in children with choronicsinusitis.Otolaryngol Head Neck Surg.1992 Jul;107(1):29-34.